CENTRUM PORADENSKÝCH SLUŽEB PODĚBRADY

Budova městského úřadu, 4. patro, nám. T. G. Masaryka 1130/18, Poděbrady

 

 

8,00 -12,00 hod.

13,00 -17,00 hod.

Pondělí

Základní sociální poradenství

Mgr. Pavla Hovorková

Tel: 325 626 352, 775 576 057

E-mail: hovorkova@centrum-podebrady.info

 

 

Zajišťuje: Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Etopedické poradenství pro rodiny s dětmi

Pouze objednaní klienti OSPOD MěÚ Poděbrady

od 15,30 hodin do 19,00 hodin.

 

PaedDr. Richard Borecký

Tel: 728 284 833

E-mail: borecky@svp-kolin.cz

Úterý

Zástupci církví

od září 2017 je tato poradna uzavřena,

v případě zájmu je možné se obrátit na pana Féra, který Vám předá potřebné informace:

 

Českobratrská církev evangelická:

Martin Fér

Tel: 721 832 383

E-mail: martin.fer@evangnet.cz

 

 

Psychologické poradenství pro seniory

 

Mgr. Marie Šťastná

Tel: 778 704 893

E-mail: stastna@centrum-podebrady.info

 

Zajišťuje: Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Středa

Psychologické poradenství pro rodiny s dětmi

 

Pouze objednaní klienti OSPOD MěÚ Poděbrady

(OSPOD= oddělení sociálně právní ochrany dětí)

 

 

PhDr. Dana Marková

Tel: 776 164 501

E-mail: markovad@email.cz


Mgr. Hana Slobodová

Tel: 739 009 570

E-mail: hana.slobodova@seznam.cz

Psychologické poradenství pro rodiny s dětmi

 

Pouze objednaní klienti OSPOD MěÚ Poděbrady

(OSPOD= oddělení sociálně právní ochrany dětí)

do 19,00 hod.

 

PhDr. Dana Marková

Tel: 776 164 501

E-mail: markovad@email.cz

 

Mgr. Hana Slobodová

Tel: 739 009 570

E-mail: hana.slobodova@seznam.cz

Čtvrtek

Právní poradenství

 

Mgr. Stanislav Vavřička

Tel: 607 845 168

E-mail: vavricka.poradenstvi@seznam.cz

 

Zajišťuje: Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Psychologické poradenství pro rodiny s dětmi

 

Pouze objednaní klienti OSPOD MěÚ Poděbrady

(OSPOD= oddělení sociálně právní ochrany dětí)

do 19,00 hod.

 

Pátek

Občanská poradna Respondeo 

9,00-12,00

vždy 1. pátek v měsíci

předem objednaní klienti mají přednost

Mgr. Hedvika Stuchlíková

Tel: 731 588 632

E-mail: poradna@respondeo.cz

Zajišťuje: Respondeo, z. s.

 

 

POPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

 

Základní sociální poradenství

Pomáhá lidem při řešení jejich tíživé sociální situace. Pomáhá člověku zorientovat se v dané situaci, poskytne důležité základní informace a podpoří ho k řešení jeho situace nasměrováním na další odborníky, pomůže s podáním žádosti či vyplněním formuláře. Jedná se zejména o řešení situace zdravotně postižených občanů, chronicky nemocných, seniorů, rodinných příslušníků pečujících o blízkou osobu, nezaměstnaných občanů, dětí, mládeže, rodin s dětmi a zájemců o náhradní rodinnou péči. Dále poskytuje poradenství při řešení bytové situace, v otázkách bezdomovectví, pomáhá lidem po návratu z výkonu trestu, mladým dospělým po návratu z dětského domova nebo výchovného ústavu, osobám žijícím rizikovým způsobem života, občanům řešící svou finanční situaci, a také při řešení ostatních životních situací.

 

Etopedické poradenství: Poskytuje odbornou poradenskou a terapeutickou pomoc dětem, mládeži, rodičům a zákonným zástupcům v následujících oblastech: vztahy rodičů a dětí, rizikové chování a dispozice k poruchám chování dětí a mládeže. Řešíme celou škálu jevů od běžné revolty až po záškoláctví, experiment s návykovými látkami nebo prekriminalitu. Věnuji se dětem s ADHD či hyperaktivitou, která dítěti působí potíže ve vztazích s okolím. Nabízím pomoc při odmítání školních povinností, šikaně, negativismu, ztrátě zájmů a odmítání autorit. Zabývám se i tématy jako jsou toulání a útěky z domova, odmítání pravidel, agresivita a sklony k násilí, sebepoškozování, hráčství a netolismus, nevhodní kamarádi nebo parta, nepřijetí nového partnera rodiče.

 

Služba duchovních

Služba duchovních je pro každého, kdo hledá možnost být vyslechnut, chce mluvit o svém životě, o sobě, své bolesti či obavách, kdo potřebuje vyjádřit svůj hněv či těžkou ztrátu, pomoci při hledání smyslu života, při neshodách a nedorozumění s druhými či kdo řeší otázky víry. Nabízí se také základní orientace v problematice sekt a náboženských hnutí. To vše v prostoru zpovědního tajemství. V centru se budou střídat duchovní různých poděbradských církví.

 

Poradenství pro seniory

nabízí seniorům, předseniorům a jejich rodinným příslušníkům pomoc při zvládání náročných životních situací. Je podporou při řešení změn v jejich životě, rodinných ztrátách a pocitu osamělosti. Pomáhá řešit vztahové problémy, obavy, napětí, úzkosti. Poskytuje doprovázení a psychoterapeutickou podporu v krizové situaci. Pomáhá při nalezení východiska z nepříznivé situace, smyslu životního období, bilancování zkušeností, ukotvení pozitivních životních hodnot a postojů. Garantujeme Vám profesionalitu a diskrétnost.

 

Psychologické poradenství pro rodiny s dětmi -  středa a čtvrtek odpoledne

Poskytování odborné poradenské pomoci (psychologické, terapeutické) pro rodiny s dětmi. Cílem je pomoci a podpořit jednotlivé členy rodiny nebo rodinu jako celek. S klienty budou pracovat odborníci s mnohaletou praxí v oboru. Určeno pouze pro objednané klienty orgánu sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Poděbrady.

 

Právní poradenství

Společnost Centrum sociálních a zdravotních služeb o.p.s zajišťuje pro občany bezplatné základní právní poradenství. Poradenství bude zaměřeno zejména na tyto oblasti občanského práva - vzájemné zastupování občanů, opatrovnictví, uzavírání kupních a darovacích smluv, právo na náhradu škody, základní otázky rodinného a dědického práva.

Zajišťováním této služby chceme pomoci našim občanům v tíživé sociální situaci orientovat se v základních oblastech občanského a rodinného práva formou poskytování individuálních konzultací a tím jim pomoci řešit jejich životní situaci.

 

Občanská poradna

Pomáhá lidem v těžké životní situaci, učí je znát jejich práva a povinnosti a umět je hájit. Řeší majetkoprávní vztahy (spoluvlastnictví, darování, dědictví), dluhovou problematiku (exekuce, oddlužení), pracovněprávní vztahy, ochranu spotřebitele, sousedské spory a další.

 

Centrum poradenských služeb vzniklo ve spolupráci Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. a města Poděbrady. Veškeré poradenské služby jsou poskytovány občanům ZDARMA.