POPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:


Základní sociální poradenství

Pomáhá lidem při řešení jejich tíživé sociální situace. Pomáhá člověku zorientovat se v dané situaci, poskytne důležité základní informace a podpoří ho k řešení jeho situace nasměrováním na další odborníky, pomůže s podáním žádosti či vyplněním formuláře. Jedná se zejména o řešení situace zdravotně postižených občanů, chronicky nemocných, seniorů, rodinných příslušníků pečujících o blízkou osobu.

Etopedické poradenství

Poskytuje odbornou poradenskou a terapeutickou pomoc dětem, mládeži, rodičům a zákonným zástupcům v následujících oblastech: vztahy rodičů a dětí, rizikové chování a dispozice k poruchám chování dětí a mládeže. Řešíme celou škálu jevů od běžné revolty až po záškoláctví, experiment s návykovými látkami nebo prekriminalitu. Věnuji se dětem s ADHD či hyperaktivitou, která dítěti působí potíže ve vztazích s okolím. Nabízím pomoc při odmítání školních povinností, šikaně, negativismu, ztrátě zájmů a odmítání autorit. Zabývám se i tématy jako jsou toulání a útěky z domova, odmítání pravidel, agresivita a sklony k násilí, sebepoškozování, hráčství a netolismus, nevhodní kamarádi nebo parta, nepřijetí nového partnera rodiče.

Poradenství pro seniory

nabízí seniorům, předseniorům a jejich rodinným příslušníkům pomoc při zvládání náročných životních situací. Je podporou při řešení změn v jejich životě, rodinných ztrátách a pocitu osamělosti. Pomáhá řešit vztahové problémy, obavy, napětí, úzkosti. Poskytuje doprovázení a psychoterapeutickou podporu v krizové situaci. Pomáhá při nalezení východiska z nepříznivé situace, smyslu životního období, bilancování zkušeností, ukotvení pozitivních životních hodnot a postojů. Garantujeme Vám profesionalitu a diskrétnost.

Psychologické poradenství pro rodiny s dětmi –  středa a čtvrtek odpoledne

Poskytování odborné poradenské pomoci (psychologické, terapeutické) pro rodiny s dětmi. Cílem je pomoci a podpořit jednotlivé členy rodiny nebo rodinu jako celek. S klienty budou pracovat odborníci s mnohaletou praxí v oboru. Určeno pouze pro objednané klienty orgánu sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Poděbrady.

Právní poradenství

Společnost Centrum sociálních a zdravotních služeb o.p.s zajišťuje pro občany bezplatné základní právní poradenství. Poradenství bude zaměřeno zejména na tyto oblasti občanského práva – vzájemné zastupování občanů, opatrovnictví, uzavírání kupních a darovacích smluv, právo na náhradu škody, základní otázky rodinného a dědického práva.

Zajišťováním této služby chceme pomoci našim občanům v tíživé sociální situaci orientovat se v základních oblastech občanského a rodinného práva formou poskytování individuálních konzultací a tím jim pomoci řešit jejich životní situaci.

Občanská poradna

Pomáhá lidem v těžké životní situaci, učí je znát jejich práva a povinnosti a umět je hájit. Řeší majetkoprávní vztahy (spoluvlastnictví, darování, dědictví), dluhovou problematiku (exekuce, oddlužení), pracovněprávní vztahy, ochranu spotřebitele, sousedské spory a další.