Etické zásady vycházejí z principů a pravidel, podle kterých jsou služby Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. poskytovány.

Principy společnosti:

Služby jsou poskytovány profesionálními pracovníky, kteří mají potřebné znalosti a dovednosti pro kvalitní poskytování sociálních služeb.

Služby jsou poskytovány bez ohledu na barvu pleti, politickou příslušnost, náboženské vyznání a sexuální orientaci klienta. Služby jsou poskytovány s respektem ke zdravotnímu postižení klienta.

Služby jsou poskytovány tak, aby klienta neomezovaly v jeho volném a svobodném pohybu.

  • Při poskytování služeb pracovníci chrání a respektují důstojnost klienta a jeho soukromí.
  • Při poskytování služeb pracovníci respektují sociální prostředí klienta.
  • Při poskytování služeb je zachován rovný přístup ke všem klientům.

Pravidla etického chování pracovníka Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. ve vztahu ke klientovi:

Pracovník vždy ctí zásady slušného chování.

Pracovník respektuje individualitu klienta, ctí a podporuje jeho právo na důstojnost.

Pracovník nekritizuje ani nehodnotí životní styl a sociální prostředí klienta, podporuje klienta v jeho rozhodování a jeho rozhodnutí respektuje.

Pracovník se nevměšuje do konfliktních situací v rodině klienta, nehodnotí jednání rodinných příslušníků.

Pracovník je povinen upozornit na situace, při kterých by mohly být ohrožena práva klienta.

Pracovník chrání klientovo soukromí, zachovává mlčenlivost o skutečnostech, zjištěných při poskytování sociálních služeb.

Pracovník poskytuje služby s vědomím, že cílem jeho práce je poskytnout klientovi pomoc a podporu v samostatném a nezávislém životě při zachování přirozených rodinných, přátelských a společenských vazeb.

Ve vztahu ke svým spolupracovníkům:

Pracovník respektuje práva a povinnosti vyplývající z jeho pracovní pozice.

Neprosazuje své zájmy nad zájmy společnosti, se svými spolupracovníky nejedná nadřazeně.

Pracovní problémy řeší pracovník v pracovním týmu a řídí se vzájemnými dohodami a ujednáními v rámci pracovního týmu.

Pracovník prokazuje toleranci vůči svým spolupracovníkům v případě nástupu nového pracovníka, nebo v případě návratu pracovníka po dlouhodobé nepřítomnosti.

Pracovník využívá svých znalostí a zkušeností k pomoci a podpoře svých spolupracovníků, projevuje ochotu ke spolupráci v rámci nutných zástupů.

Pracovník společnosti zachovává mlčenlivost o informacích, které se dotýkají soukromí jeho spolupracovníků.

Ve vztahu ke svému zaměstnavateli:

Pracovník ctí zásadu loajality, nevyjadřuje se hanlivě či urážlivě o společnosti Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Pracovník se ve vztahu k jiným poskytovatelům služeb chová korektně a profesionálně.

Pracovník respektuje vnitřní pravidla daná metodikou společnosti.

Pracovník pravdivě informuje o službách poskytovaných společností – je nepřípustné, aby informace o službách byly pracovníkem podávány s cílem odradit zájemce o službu.

Pracovník svým chováním a vystupováním prezentuje na veřejnosti dobré jméno společnosti.

Pracovník nesděluje dalším osobám informace vyplývající z pracovně – právních vztahů mezi zaměstnavatelem a pracovníkem.

Ve vztahu ke své profesi:

Pracovník společnosti je odpovědný za svůj profesní růst a za soustavné vzdělávání.

Pracovník aplikuje do výkonu své profese získané znalosti a využívá získané dovednosti ke zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Pracovník dbá na to, aby svým vystupováním zvyšoval společenskou prestiž sociální práce.

Pracovník prohlašuje, že etický kodex přijímá jako závazný dokument, který stanovuje zásadní normy chování v procesu poskytování sociálních služeb.

Desatero pracovníků Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

(důležité předpoklady každého pracovníka naší společnosti)

·         citlivý lidský přístup

·         individuální přístup ke každému klientovi

·         radost, uspokojení a naplnění z práce

·         vidět smysl své práce

·         důležitý je spokojený klient, který rád využívá naše služby

·         zájem o klienta – o jeho přání, názory

·         rovnocenná komunikace mezi pracovníkem a klientem

·         radost ze zlepšení stavu klienta

·         flexibilní přístup při změně situace klienta

·         odborný přístup ke klientovi

·         chuť pomáhat lidem

·         důležité je vytvářet pro klienty příjemné prostředí

·         snaha o dosahování dobré úrovně služeb, neustálé zkvalitňování

·         stálé zvyšování odbornosti

·         vstřícný přístup

·         spravedlivý ke všem klientům

·         umění naslouchat

·         diskrétnost

·         naše práce je oporou a pomocí pečujícím rodinám

·         souhlas s hlavní myšlenkou společnosti: domov je doma

·         ztotožnění se s principy společnosti

·         jasně stanovená pravidla, jasné určení kompetencí

·         dobrá komunikace v týmu

·         důraz je kladen na vzájemnou spolupráci celého týmu pracovníků

·         svědomitost pracovníků v týmu

·         vhodný a vkusný oděv, upravený zevnějšek

·         příjemné vystupování

·         slušnost v jednání

·         vhodné chování na veřejnosti

Tento dokument byl vypracován na podkladě předaných materiálů od pracovníků přímé péče. Doplňuje etický kodex společnosti.