Poslání

Domov je doma, tuto myšlenku nám umožňuje každý den naplňovat propojení sociálních a zdravotních služeb, dlouholeté zkušenosti a profesionální přístup zaměstnanců. Našim uživatelům pomáháme a podporujeme je v samostatném a důstojném životě DOMA.


Cíl

chceme pomáhat uživatelům vést soběstačný a důstojný život v jejich domácím prostředí

chceme zajišťovat všechny naše služby všem uživatelům za stejných podmínek bez ohledu na místo poskytování služby

chceme usilovat o stálý profesní rozvoj všech zaměstnanců

chceme pracovat na udržení a zvýšení kvality poskytovaných služeb


Cílová skupina

Sociální služby jsou určeny lidem v nepříznivé sociální situaci, kteří již potřebují pomoc se základními životními a osobními potřebami.

Naše služby nemohou být poskytnuty:

osobám s infekčním onemocněním

osobám se stálou potřebou nepřetržité zdravotní péče

osobám s projevy, které ohrožují bezpečnost pracovníků nebo ostatních uživatelů

osobám, které nepatří do cílové skupiny konkrétní služby

osobám, kterým byla vypovězena smlouva v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

osobám, které požadují jiný typ služby, než který má společnost zaregistrován

 Zdravotní služby jsou určeny lidem, kterým jejich ošetřující lékař při hospitalizaci nebo registrující praktický lékař doporučí poskytování domácí zdravotní péče.


Základní principy

 • princip rovnosti – dodržujeme rovný přístup k uživatelům bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženské a politické vyznání, bez ohledu na majetkové a společenské poměry
 • princip partnerství – klient je rovnocenným partnerem našeho pracovního týmu
 • princip respektování a podpora vlastního rozhodování – pracovníci respektují uplatnění vlastní vůle klienta a jeho vlastní rozhodování, v každé situaci jednají s respektem a úctou
 • princip individuality – každému klientovi poskytujeme služby na základě jeho cílů a individuálního plánu, tyto cíle a plány jsou průběžně revidovány dle aktuální situace klienta
 • princip vytváření domácí a příjemné atmosféry – snažíme se vytvářet prostředí, které je svým vybavením a vzhledem co nejvíce podobné běžnému domácímu prostředí klientů, což platí zejména u ambulantních a pobytových služeb
 • princip komplexnosti – naše služby na sebe navazují tak, aby mohly být plynule zabezpečeny potřeby klienta. V rámci provázanosti všech služeb společnosti pružně reagujeme na aktuální potřeby klientů (provázanost mezi terénní, ambulantní a pobytovou formou sociálních služeb doplněných zdravotními službami)
 • princip týmové spolupráce – komplexní a smysluplné poskytování péče zajišťujeme týmem pracovníků, kteří jsou vzájemně zastupitelní a kteří jsou efektivně řízeni z jednoho místa v rámci střediska, případně v rámci okresu
 • princip informování – naše organizace transparentně informuje o poskytovaných službách prostřednictvím dostupných informačních zdrojů, spolupracuje s odbornou a laickou veřejností
 • princip bezpečí – služby poskytujeme tak, aby v klientovi nevyvolávaly pocit nejistoty a nebezpečí, zvlášť velký důraz klademe na ochranu osobních a citlivých údajů klienta
 • princip mlčenlivosti – všichni pracovníci organizace podepisují „Prohlášení o mlčenlivosti“, které klientům zaručuje ochranu před jakýmkoli únikem informací (o klientovi a poskytované službě) z organizace
 • princip svobody pohybu – při poskytování sociální služby nelze používat opatření omezující pohyb osob, s výjimkou případů přímého ohrožení jejich zdraví a života