Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s., IČO: 27395286, se sídlem T.G.Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady (dále jen „povinný subjekt“ nebo „společnosti“) informuje o základních zásadách a principech na základě kterých je možno podat oznámení o protiprávním jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („zákon“) a Směrnice EU č. 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“).

Oznamovatelem se rozumí zaměstnanec Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. nebo jiná fyzická osoba, která koná u společnosti nebo pro společnost obdobnou činnost (např. stážista, externí spolupracovník, uchazeč o práci), člen orgánu společnosti, jenž oznamuje protiprávní jednání v souladu se zákonem, o kterém se dověděl při výkonu svých pracovních nebo obdobných činností činěných pro společnost.

Oznamovatel, který má podezření, že došlo, nebo by mohlo dojít k protiprávnímu jednání, má možnost oznámit své podezření bez obav z jakýchkoliv negativních důsledků.

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. Kč,
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vymezené v § 2 odst. 1 písm. d) bod 1-14 zákona.

Zavedení vnitřního oznamovacího systému

V souladu s požadavky zákona a směrnice je zaveden vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS), který představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznamovatelem je dle zákona a směrnice fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti (Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/). Za splnění určitých podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit.

Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, s výjimkou zákonem stanovených výjimek (např. případ dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu).

Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (zákona a Směrnice EU) dozví o možném protiprávním jednání stanoveným § 2 zákona nebo o porušování práv Unie, může podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky.

K přijetí a zpracování všech informací z oznámení a prošetření daného problému je oprávněna pouze příslušná osoba. Tato osoba posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti, vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení i o způsobu jeho vyřízení (v zákonem stanovených lhůtách), povinnému subjektu pak navrhne přijmout opatření k nápravě.

Obsah oznámení

 • datum podání oznámení
 • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele
 • oblast působnosti dle zákona a směrnice
 • shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je‑li jejich totožnost známa
 • důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení

Oznamovatel může pro podání oznámení využít zpracovaný formulář oznámení.

Na anonymně podaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů, ledaže dojde k odhalení totožnosti původně anonymního oznamovatele.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Povinný subjekt učil Příslušnou osobu pro přijímání oznámení od oznamovatele a vykonávání další činnosti s tím související, kterou je:

Mgr. Hana Holcmanová

Způsob podání oznámení

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

 1. elektronicky na emailové adrese oznamovatel@centrum-podebrady.info, do předmětu emailu uvést „OZNAMOVATEL“.
 2. písemně v listinné podobě na adrese T. G. Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady, 4. patro – ředitelství společnosti, v zalepené obálce, která musí být označena čitelným nápisem „OZNAMOVATEL– NEOTVÍRAT“.
 3. Telefonicky na čísle 771 136 107, od podělí do pátku, od 8:00 do 15:00 hod. (Telefonické rozhovory nejsou nahrávány.)
 4. Osobně na adrese společnosti T.G.Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady, a to po předchozí dohodě s příslušnou osobou.