Riziková situace je situace, kdy nastává riziko zranění zaměstnance či klienta, zranění dalších osob, poškození majetku apod. (např. klient pod vlivem alkoholu či drog, klient s agresivními projevy, zranění klienta, napadení zaměstnance domácím zvířetem aj.)

Havarijní situace je náhlá událost, která vznikla v souvislosti s technickým provozem typu poruchy nebo nehody se závažnými nepříznivými následky (požár, únik plynu, výpadek elektrického proudu aj.)

Nouzová situace je situace nebezpečná a zpravidla nepředvídatelná, vyžadující její co nejrychlejší ukončení. Je to situace, kdy může dojít k omezení výkonu poskytování sociálně právní ochrany z důvodu vzniku nenadálé situace (velký počet zaměstnanců, kteří se ocitli v pracovní neschopnosti, porucha vozidla na cestě za klientem atd.)

Příčiny vzniku těchto situací mohou být na straně:

  • klientů (napadení pracovníka agresivním klientem, nalezení klienta ve vážném zdravotním stavu nebo jeho úmrtí, poškození majetku pověřené osoby, ztráta finančních prostředků, klient neotvírá, klient hrozí sebevraždou atd.)
  • zaměstnanců (alkohol či indispozice jinou návykovou látkou, pracovník se nedostaví do práce, nedbalost při obsluze technického stavu zařízení atd.)
  • veřejnosti (dopravní nehoda způsobená cizím zaviněním, okradení klienta či pracovníka na veřejnosti např. doprovázení klienta na úřad)  
  • technických zařízení či přírodních živlů (povodeň, požár, únik plynu, havárie vody atd.)

KLIENTŮ SLUŽBY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN SE MOHOU TÝKAT NÁSLEDUJÍCÍ SITUACE:

Nedostupná domácnost, klient neotvírá (předem domluvená schůzka)

Pracovníci dodržují tento pracovní postup:

- vyhledat telefonický kontakt na klienta a kontaktovat ho, informovat vedoucí o nastalé situaci

  • v případě zastižení klienta doma, je požádán, aby otevřel dveře
  • v případě, že klient telefon nezvedá, navštíví pracovník klienta ještě jednou v rozmezí do 0,5 hodiny

Mezitím pracovník kontaktuje tyto osoby:

  • opět klienta
  • rodinné příslušníky uvedené ve spise klienta

- s klientem lze navázat kontakt

V případě, že klient spolupracuje, domlouvá se na postupu s klientem – dle jeho zdravotního stavu – pokud nemůže otevřít dveře, je kontaktována rodina, aby pomohla s otevřením bytu. Jestliže je klíč v zámku a rodina se nemůže dostavit, aby přivolala zámečníka, je přivolána na místo Městská policie, za jejíž přítomnosti dochází k otevření bytu.

V případě, že klient není orientován, je přivolána na místo Městská policie, za jejíž přítomnosti dochází k otevření bytu.

-po vstupu domácnosti je zjištěno úmrtí klienta (otevře dítě, např. že babička spí a nejde vzbudit)

Pracovník se snaží nahmatat puls klienta, zjistit dýchání. Přivolá záchrannou službu, aby diagnostikovala, zda skutečně došlo k úmrtí. Pracovník okamžitě informuje vedoucí, která kontaktuje rodinu a o všem informuje. Lékař RZP zpravidla přivolává pohřební službu, pokud tak neučiní rodina. Pokud pohřební službu nezavolá, je tato povinnost na pracovníkovi nebo po domluvě na jeho vedoucím.

Pracovník se snaží dítě vzdálit od místa úmrtí, snaží se ho zabavit činnostmi a vyřešit možné opuštění domácnosti s některým z rodinných příslušníků. Pokud toto není možné, je situace řešena s orgánem SPO místně příslušného obecního úřadu a společně se snaží najít řešení. Pokud je to možné, přivolá si pracovnice kolegyni, která by se mohla věnovat dítěti a druhá pracovnice řeší náležitosti kolem úmrtí klienta. Dítě je od situace izolováno.

Pracovník neopouští domácnost dříve, než je odvezeno tělo pohřební službou.  Pokud není na místě rodina a pracovník nemůže rodině předat klíče od bytu, přivolá na místo policii, aby byt uzamkla a zapečetila, klíče si ponechala a předala je rodině. 

Pokud je na místě přítomna rodina a celou situaci zvládne a vyhodnotí, že již našeho pracovníka nepotřebují, může pracovník domácnost opustit.

PO VYŘEŠENÍ SITUACE vyhotovit zápis do formuláře „Hlášení mimořádné události“, kopie je vložena do spisu, originál je založen v šanonu Rizikové, nouzové a havarijní události, může být přiložen i protokol z policie o otevření bytu, příp. jeho zapečetění.

Za správnost vedení dokumentace zodpovídá vedoucí, pravidelně tento soubor dokumentů kontroluje.

Prevence: při návštěvě klienta v domácnosti má u sebe pracovník kontakty na klienta a další členy rodiny. Školení první pomoci všech pracovníků.  Pracovník má u sebe kontakty na policii, záchrannou službu, pohřební službu, hasiče.

Náhlé zhoršení zdravotního stavu dítěte (na víkendovém pobytu, zajištění osobní péče v době nepřítomnosti pěstouna)

V případě nutnosti poskytne pracovník dítěti první pomoc dle svých schopností, v případě nejasností přivolá lékařskou pomoc. O přivolání RZP pracovník informuje svého nadřízeného. Klíčový pracovník informuje rodinu o vzniklé situaci.

V případě drobných zdravotních komplikací (teplota, průjem, chřipka, zvracení) informuje pracovník rodinné příslušníky a poradí se s nimi na dalším postupu.

PO VYŘEŠENÍ SITUACE vyhotovit zápis do formuláře „Hlášení mimořádné události“, kopie je vložena do spisu, originál je založen v šanonu Rizikové, nouzové a havarijní události. Za správnost vedení dokumentace zodpovídá vedoucí, pravidelně tento soubor dokumentů kontroluje.

Prevence: pracovníci jsou vyškoleni v poskytování první pomoci.

Náhlé zhoršení zdravotního stavu klienta (v době návštěvy, vzdělávání, víkendového pobytu)

V případě nutnosti poskytne pracovník klientovi první pomoc dle svých schopností, v případě nejasností přivolá lékařskou pomoc. O přivolání RZP pracovník informuje svého nadřízeného.

Pokud je klient odvezen RZP a není vyřešeno, co bude s dítětem, kontaktuje neprodleně orgán sociálně právní ochrany místně příslušného ORP a společně se snaží najít řešení.

PO VYŘEŠENÍ SITUACE vyhotovit zápis do formuláře „Hlášení mimořádné události“, kopie je vložena do spisu, originál je založen v šanonu Rizikové, nouzové a havarijní události. Za správnost vedení dokumentace zodpovídá vedoucí, pravidelně tento soubor dokumentů kontroluje.

Prevence: pracovníci jsou vyškoleni v poskytování první pomoci.

Klient trpí infekčním onemocněním (růže, svrab, MRSA, Covid -19 atd.)

Pokud nás klient informuje o svém infekčním onemocnění, informuje pracovník okamžitě svého nadřízeného. Poskytování sociálně právní ochrany není po dobu trvání infekčního onemocnění poskytováno. Může probíhat např. pouze kontakt s dítětem v jiném prostředí než v domácnosti (jen v případě, že není karanténa nařízena i u dítěte), nebo je poskytováno telefonicky.

Pokud existuje pouze podezření na infekční onemocnění, chrání se pracovníci běžným způsobem – jednorázovými rukavicemi, respirátorem a dezinfekcí rukou. Pracovníci zbytečně neriskují a dodržují hygienická pravidla. S klientem se domluví, aby předal pracovníkovi informace o výsledku vyšetření.

PO VYŘEŠENÍ SITUACE vyhotovit zápis do formuláře „Hlášení mimořádné události“, kopie je vložena do spisu, originál je založen v šanonu Rizikové, nouzové a havarijní události. Za správnost vedení dokumentace zodpovídá vedoucí, pravidelně tento soubor dokumentů kontroluje. Vedoucí zajistí dostatečný počet ochranných pomůcek.

Prevence: dodržování hygienických norem, nepodceňování situace.

Pracovník je napaden domácím zvířetem klienta

V případě, že je pracovník v průběhu poskytování sociálně právní ochrany dětí napaden v domácnosti nebo před jejím vstupem domácím zvířetem, neprodleně tuto skutečnost oznámí svému nadřízenému a podrobí se lékařskému ošetření dle závažnosti zranění – v nejbližším zdravotnickém zařízení. Pokud není schopen sám se dopravit k ošetření, přivolá k ošetření RZP.

PO VYŘEŠENÍ SITUACE vyhotovit zápis do formuláře „Hlášení mimořádné události“, kopie je vložena do spisu, originál je založen v šanonu Rizikové, nouzové a havarijní události. Za správnost vedení dokumentace zodpovídá, pravidelně tento soubor dokumentů kontroluje. Vedoucí zaznamenává úraz do Knihy úrazů. Je proveden záznam o pracovním úrazu s bezpečnostním technikem (externě spolupracující firma).

Prevence: předchozí domluva s klienty o zajištění bezpečnosti při poskytování SPO, neriskovat a dodržovat zásady BOZP

Pracovník je obviněn z krádeže, poškození majetku klienta

Pracovník ihned přivolá k vyřešení obvinění z krádeže svého nadřízeného. Do příjezdu vedoucího pracovníka nejsou činěny žádné kroky. Vedoucí pracovník celou situaci prošetří, pokusí se společně s klientem hledat ztracenou věc (peněženku, finanční obnos, telefon atd.). V případě neúspěchu, je na místo přivolána policie a je dále postupováno dle pokynů policie.

Při poškození majetku je tato událost nahlášena vedoucí. Dále je postupováno dle pravidel pojistné smlouvy.

V případě nahlášení krádeže s několikadenním zpožděním, navštíví domácnost vedoucí a klientovi nabídne možnost nahlášení krádeže na Policii ČR nebo podat krádež formou stížnosti společnosti, která poté musí být prošetřena ředitelem stanoveným pracovníkem.

PO VYŘEŠENÍ SITUACE vyhotovit zápis do formuláře „Hlášení mimořádné události“, kopie je vložena do spisu, originál je založen v šanonu Rizikové, nouzové a havarijní události, může být přiložen i protokol z policie a vyrozumění o výsledku šetření. Za správnost vedení dokumentace zodpovídá vedoucí, pravidelně tento soubor dokumentů kontroluje.

Prevence: v případě obvinění, neopouští domácnost klienta.

Porucha vozu

Pracovník oznámí situaci vedoucí, která zajistí, aby na místo, kde automobil zůstal stát, vyslala jiné vozidlo. Řidič rozbitého vozu automobil zamkne, zajistí servis vozidla. Pokud je to možné, odjede s náhradním vozem na adresu sídla a vyčká pokynů nadřízeného. Pracovník oznámí všem plánovaným klientům, že se setkání nebude konat a domluví se s nimi na jiném termínu.

PO VYŘEŠENÍ SITUACE vyhotovit zápis do formuláře „Hlášení mimořádné události“, kopie je vložena do spisu, originál je založen v šanonu Rizikové, nouzové a havarijní události. Za správnost vedení dokumentace zodpovídá vedoucí, pravidelně tento soubor dokumentů kontroluje.

Prevence: pravidelná školení řidičů, neriskovat s ohledem na bezpečnost osob v automobilu, projevené závady řešit včas, nečekat až se projeví nepojízdností vozu.

Technické závady na budově, příslušenství

Odstranění technických závad přenechá pracovník zásadně odborným pracovníkům v dané oblasti. Výslovně jsou zakázány jakékoli zásahy do elektroinstalace, elektrických spotřebičů, elektronik. Jakékoli závady nahlásí pracovník odpovědnému pracovníkovi organizace a vedoucí.

Pokud hrozí, že technická závada přeroste v požár, havárii nebo již k ní došlo, nahlásí toto odpovědnému pracovníkovi a podnikne další kroky k minimalizaci škod za dodržení všech bezpečnostních opatření (uzavření hlavního přívodu vody, plynu, shození hlavního jističe). Pracovník se dále řídí pokyny odpovědného pracovníka.

PO VYŘEŠENÍ SITUACE vyhotovit zápis do formuláře „Hlášení mimořádné události“, kopie je vložena do spisu, originál je založen v šanonu Rizikové, nouzové a havarijní události. Za správnost vedení dokumentace zodpovídá vedoucí, pravidelně tento soubor dokumentů kontroluje.

Prevence: proškolení zaměstnanců v bezpečnosti práce a požární ochraně, zbytečně neriskovat, zajistit bezpečnost provozu.

Havárie (na pracovišti, v domácnosti klienta)

Pracovník uzavře hlavní přívody (vody, plynu, elektřiny), přivolá hasiče nebo jinou odbornou pomoc po konzultaci s odpovědným pracovníkem společnosti, kterému celou situaci nahlásí. Poté informuje vedoucího o vzniklé situaci. Pracovník zajistí bezpečný odchod klientů z místa havárie, popřípadě zajistí jejich přesun.  Poskytování sociálně právní ochrany dětí je ten den odloženo a je domluven jiný termín.

PO VYŘEŠENÍ SITUACE vyhotovit zápis do formuláře „Hlášení mimořádné události“, kopie je vložena do spisu, originál je založen v šanonu Rizikové, nouzové a havarijní události. Za správnost vedení dokumentace zodpovídá vedoucí, pravidelně tento soubor dokumentů kontroluje.

Prevence: proškolení zaměstnanců v bezpečnosti práce a požární ochraně, zbytečně neriskovat, zajistit bezpečnost klientů.

Požár

Pracovník se při požáru řídí pokyny, které obsahují Požární a poplachové směrnice, které jsou viditelně vyvěšeny ve všech částech budov. Je známa a označena úniková cesta. Pracovník přivolá hasiče, popř. záchrannou službu. Pracovník zajistí bezpečný odchod klientů z místa požáru.  Informuje vedoucí a odpovědného pracovníka.

PO VYŘEŠENÍ SITUACE vyhotovit zápis do formuláře „Hlášení mimořádné události“, kopie je vložena do spisu, originál je založen v šanonu Rizikové, nouzové a havarijní události. Za správnost vedení dokumentace zodpovídá vedoucí, pravidelně tento soubor dokumentů kontroluje.

Prevence: proškolení zaměstnanců v bezpečnosti práce a požární ochraně, znalost požárních a poplachových směrnic, zbytečně neriskovat, zajistit bezpečnost klientů.

Výbuch

Všichni neprodleně opustí prostory budovy. Pracovník přivolá policii, hasiče a v případě zranění lékaře. Pracovník informuje vedoucí a odpovědného pracovníka.

PO VYŘEŠENÍ SITUACE vyhotovit zápis do formuláře „Hlášení mimořádné události“, kopie je vložena do spisu, originál je založen v šanonu Rizikové, nouzové a havarijní události. Za správnost vedení dokumentace zodpovídá vedoucí, pravidelně tento soubor dokumentů kontroluje.

Prevence: proškolení zaměstnanců v bezpečnosti práce a požární ochraně, zbytečně neriskovat, zajistit bezpečnost klientů.

Důležitá telefonní čísla

Městská policie - 156

Policie ČR- 158

Lékařská záchranná pomoc - 155

Hasiči - 150

Integrovaný systém tísňového volání - 112