Kritérium :

Pověřená osoba má písemně zpracovány pracovní postupy a metodiky zaručující řádný a odborný výkon činností realizovaných na základě pověření po celou dobu platnosti pověření. Tyto postupy a metodiky pověřená osoba zpracovává pro práci s cílovými skupinami.

PRACOVNÍ POSTUPY

Úvod

CSZS Poděbrady o.p.s. má zpracovány jednotlivé standardy kvality ve formě závazných pracovních postupů a metodických opatření, které podporují správný způsob poskytování sociálně-právní ochrany.

Jedná se jak o vypracované metodiky – standardy kvality a závazné metodické pokyny, tak o pracovní postupy jednotlivých činností sociálně-právní ochrany dětí vyplývající ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění.  Slouží k rychlé orientaci všech pracovníků SPOD v jednotlivých pracovních postupech a jejich realizace v praxi, jsou vodítkem pro nově nastupující pracovníky a slouží ke sjednocení pracovních činností všech pracovníků. Volba pracovních postupů by měla vždy sledovat nejlepší zájem dítěte, ochranu jeho pozitivního vývoje, zdraví a života.

Odpovědným pracovníkem za aktualizace, seznamování a proškolování touto metodikou je vedoucí. Změny v metodikách a ve standardech kvality jsou prováděny centrálně z podnětu pracovníků SPOD, vedoucího nebo z podnětu potřeb celé organizace. Každá změna těchto metodik je zaznamenávána a musí být opatřena datem změny. Veškeré změny schvaluje ředitel nebo zástupce ředitele.

Na vytváření metodických a pracovních postupů se podílejí všichni zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí.

Charakteristika základních činností SPOD – pracovní postupy

Jednání se zájemcem o poskytování sociálně-právní ochrany dětí

Služba doprovázení pěstounských rodin je poskytována na základě podepsané Dohody o výkonu pěstounské péče. Podpisu Dohody předchází jednání, které zpravidla probíhá v domácnosti pěstounské rodiny, může ale také proběhnout v kontaktním místě Doprovázející organizace. Prvotní seznámení s rodinou probíhá přes sociálního pracovníka obce s rozšířenou působností, který má v kompetenci náhradní rodinnou péči. Sociální pracovník nás osloví telefonicky anebo emailem a předá vyplněním vstupního listu základní informace o pěstounech, dětech svěřených do náhradní rodinné péče, jejich data narození, bydliště, trvalé bydliště, číslo rozsudku o svěření do pěstounské péče a datum nabytí právní moci. Sociální pracovník obce má povinnost seznámit pověřenou osobu s IPOD (individuálním plánem ochrany dítěte) a předá nám kontakt na pěstouna(y). Sociální pracovník ORP zajistí ještě před podpisem Dohody předchozí souhlas místně příslušného městského úřadu s podpisem Dohody mezi pěstounem a naší společností. Tento souhlas je vydán na základě žádosti naší společnosti a po předchozím zjištění názoru pěstouna.

První setkání domluví sociální pracovník, který má být klíčovým pracovníkem dané pěstounské rodiny. Prvního setkání se účastní i další sociální pracovník pověřené osoby. Chceme, aby pěstouni i děti od počátku znali více členů našeho týmu a vzájemná zastupitelnost pracovníků jim nečinila potíže. V některých případech bývá prvnímu setkání s klientem přítomen i sociální pracovník ORP. V takovém případě první schůzku s klienty domlouvá většinou on.

Před podáním dalších informací sociální pracovník na místě zjistí, zda žadatel náleží do cílové skupiny. Sociální pracovník poskytne zájemci upřesňující informace o způsobu a rozsahu poptávané služby a seznámí jej podrobně s Dohodou o výkonu pěstounské péče, vysvětlí důvody, představí společnost, základní principy a cíle služby. Zájemce je seznámen s možností podat stížnost a o individuálním nastavení spolupráce. Je také seznámen s existencí standardů kvality SPO a s možností do nich kdykoliv nahlédnout.

Jednání se zájemcem o službu je vstřícné, empatické, komunikace je přizpůsobena případné komunikační bariéře (porucha sluchu, zraku atd.), zájemce je oslovován příjmením nebo odpovídajícím titulem, příp. je respektováno pomalejší tempo. Při rozhovoru se sociální pracovník snaží srozumitelnými otázkami zjistit přání zájemce o službu, zájem o jednotlivé části Dohody. Zájemci je ponechán dostatečný prostor pro kladení otázek.

Podpis Dohody o výkonu pěstounské péče

Pokud zájemce o službu a koordinátor pěstounské péče dosáhnou shody ve vyjednávání, je podepsána Dohoda o výkonu pěstounské péče. Dohoda je podepisována ve třech výtiscích – jeden připadá pěstounovi (pěstounům), jeden pověřené osobě a jeden je předán sociálnímu pracovníkovi ORP, pokud je přítomen jednání. Pokud není sociální pracovník obce přítomen, je mu Dohoda zaslána poštou nebo osobně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Dohody. Dohoda musí být podepsána do 30 dnů od nabytí právní moci rozsudku o svěření dítěte do pěstounské péče nebo od vystaveného potvrzení správního orgánu obce s rozšířenou působností o faktické péči o dítě a její odůvodněnosti.

V případě, že je podepisován Dodatek k Dohodě o výkonu pěstounské péče, je nutný opět předchozí souhlas místně příslušného úřadu obce s rozšířenou působností. Dodatek je taktéž vyhotovován ve třech originálech a lhůta pro jeho podepsání je stejně jako u Dohody 30 dnů.

Osobní péče o svěřené dítě při nemocenské

Výpomoc při nemocenské spočívá v zajištění bezplatné osobní péče o svěřené dítě pracovníkem, který je zaměstnancem poskytovatele. Probíhá v domácnosti pěstounské rodiny v rozsahu minimálně 3 a maximálně 8 hodin denně; služba se poskytuje nejdříve od 6.30 hod. ráno do 21.00 hod. večer po dohodě pěstounů se sociální pracovnicí. Tuto osobní péči zajišťují proškolení pracovníci – pracovník v sociálních službách – pěstounská péče. Sociální pracovník se snaží, pokud je tato možnost, seznámit dopředu pracovníka s pěstouny, dětmi a průběhem služby.

Tato výpomoc může být výjimečně zajištěna z velmi vážných důvodů na straně pěstounů (např. úraz vyžadující hospitalizaci delší 1 týdne apod.) formou dočasného umístění dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě dohody mezi zákonnými zástupci a zařízením. Pověřená osoba v takovém případě zprostředkuje uzavření dohody a nedojde-li k dohodě, zajistí vyhotovení a podání příslušných podání k soudu pro nahrazení souhlasu zákonných zástupců.

Umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc však předchází zmapováním dostupných zdrojů v širší rodině a komunitě, vytipování a oslovení vhodné osoby, která může dočasně o děti pečovat a koordinace poskytnutí dočasné péče tak, aby situace měla na svěřené děti co nejmenší negativní dopad.

Poskytovatel bezodkladně o umístění dítěte do ZDVOP a jeho důvodech vyrozumí místně příslušný městský úřad.

Osobní péče o svěřené dítě se odvíjí od věku dítěte, u menších dětí bude náročnější než u větších. Vždy také záleží na domluvě s pěstounem, jak si péči představuje. Osobní péče se může týkat pomoci a podpory při jídle, popřípadě i při přípravě jídla, pomoc s hygienou a oblékáním, vyplnění času aktivitami přiměřenými věku dítěte, zajištění doprovodu do mateřské nebo základní školy, na kroužky a zájmová sdružení.

Osobní péče o svěřené dítě v době nemocenské je hrazena z příspěvku na výkon pěstounské péče.

Osobní péče o svěřené dítě při narození dítěte

Poskytuje se výjimečně v případě narození vlastního dítěte pěstounky po dobu 2 měsíců a pěstounovi, pokud pěstounka z důvodu zhoršeného zdravotního stavu svého nebo narozeného dítěte není schopna vůbec se podílet na péči o děti a domácnost. Poskytuje se ve stejném časovém intervalu a rozsahu jako při nemocenské.

Osobní péče o svěřené dítě v době narození dítěte je hrazena z příspěvku výkon pěstounské péče.

Osobní péče o svěřené dítě při vyřizování nezbytných záležitostí

Vyřizováním nezbytných záležitostí se rozumí zejména jakékoli jednání na správních úřadech, účast u soudu apod., nebo zdravotní vyšetření, lékařský zákrok apod., na nichž povinnost účasti vyplývá pěstounovi z právního předpisu (podání vysvětlení, předvolání), nebo nelze po něm spravedlivě požadovat, aby úkon opominul (vyšetření, lékařský zákrok, podání žádosti o sociální dávku, dávku pěstounské péče, důchod apod.)

U vyřizování nezbytné záležitosti, jejíž datum je předem známo, je pěstoun povinen požádat o poskytnutí výpomoci co nejdříve, kdy se o potřebě výpomoci dozví, nejpozději 1 týden před událostí, jinak právo na poskytnutí výpomoci zaniká. To neplatí v případě nepředvídatelných událostí. Pokud však v takovém případě pěstouni požádají o poskytnutí výpomoci ve lhůtě kratší, než je 24 hodin, může poskytovatel poskytnutí výpomoci z vážných provozních důvodů odmítnout. Výpomoc je však povinen v takovém případě poskytnout ihned, jak je to možné, ledaže by důvod výpomoci mezitím odpadl.

Poskytuje se ve stejném časovém intervalu a rozsahu jako při nemocenské.

Osobní péče o svěřené dítě v době vyřizování nezbytných záležitostí je hrazena z příspěvku výkon pěstounské péče.

Osobní péče o svěřené dítě při úmrtí osoby blízké

Zemře-li kterémukoli z pěstounů blízká osoba, bude poskytnuta výpomoc v rozsahu nejvýše dvakrát 8 hodin, zejména z důvodu vybavení pohřbu a účasti na něm.

Poskytuje se ve stejném rozsahu jako při nemocenské.

Osobní péče o svěřené dítě v době úmrtí blízké osoby je hrazena z příspěvku výkon pěstounské péče.

Respitní péče krátkodobá

Zajištění péče o svěřené děti z důvodu odpočinku pěstounů v rozsahu 4-8 hodin, a to i opakovaně několik dní po sobě. Časový interval je stejný jako u poskytnutí osobní péče o svěřené děti v době nemocenské, také ve stejném rozsahu péče. Může se jednat i o zabezpečení péče o děti v době povinného vzdělávání pěstounů.

Tato osobní péče o svěřené dítě je hrazena z příspěvku na výkon pěstounské péče.

Minimální věk dětí, o které je pečováno, jsou 2 roky.

Žádost o čerpání respitu v rozsahu do 3 kalendářních dnů je třeba u poskytovatele uplatnit nejpozději 1 měsíc před plánovaným začátkem čerpání.

Respitní péče dlouhodobá

Je osobní péče o svěřené dítě z důvodu odpočinku pečujících osob.

Pěstouni mají právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené děti ze strany poskytovatele v rozsahu 14 kalendářních dnů v kalendářním roce. Nárok na respit přísluší oběma pěstounům, ti jsou však povinni ho čerpat současně. Respit se poskytuje bez ohledu na počet dětí, které mají pěstouni v péči.

Není-li o děti pečováno po celý kalendářní rok, vzniká pěstounům nárok na poměrnou část respitu v rozsahu 1 dne za každý celý měsíc, po který o dítě nebo děti pečují. Za každých celých 6 měsíců, po které je o děti pečováno, vzniká pěstounům nárok na další 1 den respitu.

Čerpání respitu se realizuje formou dětských letních táborů nebo jiných pobytů pořádaných školou nebo jinými volnočasovými subjekty. Může se jednat o příměstské tábory, víkendové pobyty, soustředění, lyžařské výcviky, školy v přírodě, adaptační pobyty atd.

Nevyčerpaný respit se do dalšího roku nepřevádí ani se za něj neposkytuje finanční kompenzace.

V zájmu rodinné soudržnosti je možné se sociální pracovnicí dohodnout účast vlastních dětí pěstounů na dětských víkendových pobytech za podmínky, že je volná kapacita a rodiče (pěstouni) uhradí náklady pobytu v celém rozsahu.

Sociální pracovnice s pěstounem vyplní Dojednání o platbě za respitní péči, v němž je stanovena spoluúčast pěstounů na pobytu dítěte 10%.

Minimální věk dětí, o které je pečováno, jsou 2 roky.

Naše společnost realizuje pouze víkendové pobyty pro děti z pěstounských rodin, pobytu se mohou účastnit jak pěstouni, tak i jiní rodinní příslušníci. Naše pobyty probíhají na jaře a na podzim, jejich kapacita je omezena kapacitou ubytovacího zařízení. Pěstouni svěřené děti přihlašují závaznými přihláškami, dostávají podrobné propozice, u autobusu odevzdávají kartičku zdravotní pojišťovny, potvrzení bezinfekčnosti. Částky úhrad za pobyt jsou všem účastníkům dopředu známy.

Žádné další pobyty naše společnost neorganizuje a přenechává toto na školách a zájmových sdruženích, které pobyty pro děti pořádají. Cena obvyklá, která je za respitní pobyt proplacena, je max. 10.000,-/týden. V případě pobytu dítěte v zahraničí je proplácena finanční část srovnatelná s pobytem v Čechách, také max. 10.000,- Kč/týden (1 den 1.400 Kč, 2 dny 2.800 Kč, 3 dny 4.200 Kč, 4 dny 5.700 Kč, 5 dnů 7.100 Kč, 6 dnů 8.500 Kč, 7 dnů 10.000 Kč)

Platba za pobyty je realizována po doložení všech potřebných dokumentů k Dojednání o platbě za respitní péči – informace o akci a doklad o zaplacení. Sociální pracovnice vždy po pobytu zjišťuje, zda se dítě pobytu, na který přispívala doprovázející organizace, zúčastnilo.

Odlehčovací službu (respit) může poskytnout i některý člen rodiny nebo například sousedka na základě dohody mezi pěstounem a „hlídací službou“. Ti si mezi sebou určí částku za hlídání na den a po skončení hlídání ji proplatí s dokladem o zaplacení. Na základě podepsaného Dojednání o proplacení osobní péče jinou fyzickou osobou a dokladu o zaplacení je možné tuto částku pěstounovi proplatit. Obvyklá částka za hlídání rodinou je 200-300 Kč za 1 dítě, cizí osobou max. 700 Kč za 1 dítě a den. Pokud se jedná o sourozence, může být součet částek za 1 dítě ponížen– např. za 1 dítě 700 Kč, za 2 děti 1000 Kč za den. V této ceně není započítáno stravné za děti v době hlídání, které je řešeno mezi pěstounem a hlídací službou mimo toto dojednání a není v rámci odlehčovací služby proplaceno. Maximální počet dnů, který může být proplacen v průběhu 1 roku, je 14 dnů.

Tuto formu odlehčovacího pobytu lze využít do 30.6. roku, kdy dítě ukončuje 1. třídu. O prázdninách již může pěstoun využít formu odpočinku pobytem dítěte na letním táboře. V případě sourozenců se věk týká mladšího z dětí.

Klíčový pracovník poučí pěstouna o povinnosti přiznání přijmu a odvodu daní z přijaté částky hlídací fyzickou osobou.

Respitní péče o svěřené dítě je hrazena z příspěvku na výkon pěstounské péče.

Zprostředkování odborné pomoci

Pěstouni a/nebo svěřené děti mají právo společně nebo samostatně alespoň jednou za 6 měsíců měsíců využít osobní konzultace (dopředu dojednaný psycholog, terapeut nebo jiný odborný pracovník):

 1. v sídle poradny odborného pracovníka
 2. v sídle doprovázející organizace v Poděbradech
 3. v domácnosti pěstounské rodiny

Sociální pracovník pěstounské péče pomáhá jak s nalezením vhodného odborného pracovníka, tak komunikuje s odborníky o úhradách, spolupracuje s pěstouny, má přehled o hodinách poskytnuté odborné pomoci. Pracovník údaje zaznamenává do spisu, zakládá informace o ní, popřípadě může rodině pomoci s prvním kontaktem na odborníka a pomoci jim dobře nastavit službu.

Naše společnost využívá spolupráce s mnoha odborníky dle dané problematiky rodiny – odborná psychologická pomoc, pomoc právníka, dluhové poradenství, EEG - biofeedback, individuální a rodinná psychoterapie, etopedická péče, subjekty pracující s klienty, kteří experimentují s drogami, psychiatrická péče atd.

Doprovázející organizace zaměstnává psychologa a právníka, s nimiž může být odborná pomoc domluvena.

Odbornou pomoc je možné v odůvodněných případech plynoucích z výkonu pěstounské péče též uhradit jiným rodinným příslušníkům žijícím ve společné domácnosti. 

Odborná pomoc je hrazena z příspěvku na výkon pěstounské péče.

Zvyšování znalostí a dovedností

Základní průběžné vzdělávání činí 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích a je pro pěstouny povinné.

Vždy nejpozději do konce měsíce února běžného roku vytváří doprovázející organizace vzdělávací plán na roční období. Poskytovatel organizuje vzdělávací akce především těmito formami:

 1. 4hodinové kurzy
 2. 8hodinové kurzy
 3. 6hodinové kurzy
 4. 12hodinová vzdělávací víkendová soustředění s noclehem
 5. 18hodinová vzdělávací víkendová soustředění s noclehem

Klíčový pracovník navrhne pěstounům vhodnou skladbu vzdělávacích kurzů a je současně povinen vyhovět návrhům pěstounů na zajištění jimi navrhovaného vzdělávání, ledaže by navržený typ vzdělávání s péčí o svěřené děti nijak nesouvisel nebo náklady na zajištění účasti pěstounů na takovém vzdělávání by byly nepřiměřeně vysoké.

Mimo to je možné zajistit vzdělávání i jinými formami (e-learning, webinář, individuální proškolení, studiem odborné literatury atd.), zpravidla nikoli však v celé zákonem stanovené časové dotaci. Tyto formy vzdělávání jsou realizovány vždy na základě společné domluvy osoby pečující a doprovázející organizace.

Ve vzdělávacím plánu sociální pracovník s pěstouny vyplní, jakým způsobem bude zajištěna péče o svěřené děti po dobu vzdělávání. Doprovázející organizace je povinna zajistit na svůj náklad péči o svěřené děti po dobu vzdělávání. Tato péče se vždy považuje za výpomoc, která je nárokem pěstounů. Péči o děti poskytujeme v dětském koutku, který přímo sousedí se vzdělávací místností. Pěstouni mohou být tedy s dětmi v kontaktu i během přestávek. O děti v době školení pečuje pracovník, který má pro ně připravený celodenní program. Součástí programu jsou i exteriérové aktivity.

Vzdělávání probíhá podle vzdělávacího plánu, kde si pěstoun vyznačí témata školení, která ho zajímají. Nabídka je většinou širší než povinných 24 hodin. Kurzy jsou nabízené jak ve všedních dnech, tak o víkendech.

Nabídka vzdělávání vychází z vyplněných dotazníků pěstounů z předchozích kurzů, kdy mají pěstouni možnost vyplnit, jaké téma by je zajímalo. Dále také vychází z témat, která jsou v rodinách často řešena a o které mají zájem.

Pěstoun si však nemusí vybírat vzdělávání jen z nabídky ve vzdělávacím plánu. Může si vybrat kurz podle vlastního zájmu a s klíčovým pracovníkem se domluví na jeho proplacení.

Kromě vzdělávacího plánu je nabídka vzdělávání rozšířena o vzdělávání probíhající na víkendovém pobytu. Zde se jedná o 18 hodin vzdělávání ve třech po sobě jdoucích dnech. Pěstounům jsou pak proplaceny 2 noci ubytování se stravováním. Maximální výše úhrady nákladů na nocleh v době vzdělávání je 1000,- Kč/den.

Vzdělávání pěstounů probíhá ve vzdělávací místnosti CSZS Poděbrady o.p.s. ve 4. patře, nám. T. G. Masaryka 1130/18 v Poděbradech. Budova je umístěna 100 m od autobusového a vlakového nádraží. Vzdělávání také může probíhat v pronajatých prostorách v jiném místě dle domluvy (např. v Lysé nad Labem).

V průběhu vzdělávání je pěstounům poskytnuto drobné občerstvení v maximální výši 150 Kč/osoba - v případě 6-8 hodinového školení nebo 75 Kč/osoba  - v případě 4 hodinového školení.

Kontakt dětí v pěstounské péči

Pěstouni jsou povinni prohlubovat sounáležitost dítěte s rodiči a dalšími osobami jemu blízkými a umožnit styk dítěte s těmito osobami, je-li takový kontakt podle IPOD v souladu se zájmem dítěte a neučinil-li soud jiné opatření (omezení či zákaz styku). Pakliže osobní styk neprobíhá nebo je omezen či zakázán, jsou přesto pěstouni povinni podporovat pozitivní identitu dítěte ve vztahu k rodině jeho původu.

Kontakt rodičů s dětmi může probíhat písemně, telefonicky i osobně.

Osobnímu kontaktu dětí s rodiči bude vždy přítomen sociální pracovník nebo psycholog doprovázející organizace, požádá-li o to alespoň jeden z pěstounů nebo rodič.

Průběh kontaktu bude průběžně vyhodnocovat klíčový pracovník.

Pěstouni se mohou obracet na sociálního pracovníka v případě jakýchkoliv problémů spojených s kontakty dětí s rodiči.

V případě, že o to pěstoun nebo rodič dítěte nebo další osoby dítěti blízké požádají, umožní poskytovatel kontakt dítěte s rodiči dítěte nebo dalšími osobami dítěti blízkými v kontaktním místě sídla společnosti.

V odůvodněných případech (rodič ve výkonu trestu, nemajetný rodič) lze hradit náklady na dopravu dítěte a pečující osoby na místo kontaktu.

Sledování naplňování dohody

Sociální pracovník je povinen sledovat naplňování dohody. Za tímto účelem je v osobním kontaktu s rodinou, nejméně jedenkrát za dva měsíce rodinu navštěvuje a v pravidelných intervalech hovoří o samotě s dětmi svěřenými do pěstounské péče a pečujícími osobami. V případě, že se v rodině řeší nějaký problém, probíhají návštěvy častěji. Stejně tak u pěstounské péče na přechodnou dobu, jsou návštěvy v rodině častější, více intenzivní po předání dítěte do péče, poté méně často. Minimálně pak alespoň jednou za 2 měsíce.

Sociální pracovník je oprávněn hovořit s dětmi i v neutrálním prostředí (škola, kontaktní centrum apod.).

Pěstouni jsou povinni sdělovat sociálnímu pracovníkovi všechny důležité skutečnosti související s výkonem pěstounské péče a umožňovat mu předem ohlášené návštěvy v domácnosti.

Odborné sociální poradenství

Sociální pracovník je v pravidelném kontaktu s rodinou a pěstouny, dětmi svěřenými do pěstounské péče a vlastními dětmi pěstounů. Tito mají možnost konzultovat průběh výkonu pěstounské péče v rodině. Termíny návštěv sociálního pracovníka v rodině nebo jiné formy kontaktu dohodne sociální pracovník s pěstouny vždy předem. V rámci návštěv v domácnosti poskytuje sociální pracovník odborné sociální poradenství týkající se daného klienta (dávky pěstounské péče, dávky SSP ÚP, dávky hmotné nouze ÚP, dávky pro zdravotně postižené osoby, nemocenské dávky, dávky důchodového pojištění a další, kontakty na další subjekty a poskytovatele sociálních služeb atd.). Klíčový pracovník (sociální pracovník) pomáhá klientům jak se získáním formulářů, jejich vyplněním a podáním, tak přímo s kontakty s danými subjekty, popřípadě ho může i na jednání doprovázet. Sociální pracovník pomáhá pěstounům v rámci odborného sociálního poradenství psát návrhy k soudu, zprávy o průběhu pěstounské péče, může pomáhat s nastavením pravidel v domácnosti v případě výchovných problémů. Může také pomáhat psát žádosti, ujednání, nebo přihlášky a další dokumentaci na tábor dítěte.

Ukončení dohody

Pěstouni mohou vypovědět dohodu o výkonu pěstounské péče bez udání důvodu. Jsou povinni o této skutečnosti bezodkladně informovat místně příslušný městský úřad.

Doprovázející organizace může vypovědět dohodu pro závažné nebo opakované porušování povinností, vyplývajících z této dohody, včetně příloh a dodatků, nebo pro opakované maření sledování naplňování této dohody, např. neumožnění ohlášené návštěvy. Doprovázející organizace je povinna pěstouny písemně upozornit, dojde-li k jednání, jehož opakování by mohlo dát důvod k výpovědi dohody.

Doprovázející organizace je povinna o této skutečnosti bezodkladně informovat místně příslušný městský úřad.

Od 1.1.2022 platí: nejde-li o zrušení dohody o výkonu pěstounské péče podle § 167 správního řádu, může dohoda o výkonu pěstounské péče zaniknout jen k poslednímu dni kalendářního pololetí, ve kterém byla dohoda o výkonu pěstounské péče vypovězena nebo ve kterém bylo dohodnuto její zrušení.

Výpověď dohody o výkonu pěstounské péče musí být druhé smluvní straně doručena nejpozději 30 dnů před koncem kalendářního pololetí. Výpovědní doba skončí k poslednímu dni kalendářního pololetí, ve kterém byla dohoda o výkonu pěstounské péče smluvní stranou vypovězena. Bude-li výpověď doručena druhé smluvní straně později než 30 dnů před koncem kalendářního pololetí, skončí výpovědní doba k poslednímu dni kalendářního pololetí následujícího po doručení výpovědi.

Platnost dohody končí ukončením faktické péče o dítě a předáním do péče jiné osobě. Toto datum je pak nahlášeno na ÚP Krajskou pobočku v Příbrami jako datum, kdy bylo ukončeno doprovázení pěstounské rodiny.

Předání klienta jinému zaměstnanci

Předání klienta probíhá mezi zaměstnanci předáním veškeré dokumentace novému klíčovému pracovníkovi a také sdělení klientovi, že se mění jeho klíčový pracovník a jsou mu předány jeho kontakty (Určení klíčového pracovníka). Klienta navštíví oba pracovníci, jak ten, který rodinu vedl doposud, tak i ten, který jí nyní bude doprovázet. I nadále jsou však oba pracovníci seznámeni s aktuálními skutečnostmi, aby mohli i po předání klienta být navzájem zastupitelní.

Kontakt se sociálními pracovníky místně příslušného oddělení SPOD obce s rozšířenou působností

Klíčoví pracovníci pravidelně spolupracují se sociálními pracovníky místně příslušného oddělení SPOD obce s rozšířenou působností – jsou pravidelně informováni o spolupráci s pěstouny v rámci dohody, a to minimálně jedou za šest měsíců. Prvotní kontakt na pěstounskou rodinu a souhlas úřadu s podpisem dohody sjednává tento sociální pracovník. Ten je také informován o všech závažných skutečnostech, pokud by v rodině nastaly. V tomto případě koordinátor vypracovává svou zprávu i dříve než za šest měsíců. Pokud je řešena nějaká situace v rodině, měli by se navzájem o průběhu informovat telefonicky nebo emailem. Pokud to je nutné, mohou jít na návštěvu do rodiny společně, nebo mohou vyvolat společné jednání.

Zprávy hodnotící průběh pěstounské péče

Každých šest měsíců zpracuje sociální pracovník zprávu o průběhu výkonu pěstounské péče, kterou předá místně příslušnému městskému úřadu. Zpráva obsahuje informace o průběhu spolupráce v rámci Dohody o výkonu pěstounské péče. Shrnuje informace o dítěti svěřeném do PP, pěstounech, kontaktech s rodiči a dalšími osobami blízkými, využití nabízených služeb za poslední období 6 měsíců (odborná pomoc, respitní péče, vzdělávání atd.), plnění plánu spolupráce a stanovených cílů. Zpráva je zasílána na úřad písemně, označena podpisem klíčového pracovníka a ředitele, popř. jeho zástupce.

Od 1.1.2022 jsou podávány také zprávy při ukončení doprovázení pěstounské rodiny. Lhůta pro podávání pravidelných zpráv je dána 6 měsíců ±14 dní.

Zpráva je zasílána na OSPOD dítěte (dle jeho trvalého pobytu) a na OSPOD pěstouna(ů).

Účast na případových konferencích (setkáních)

Případovou konferenci považujeme za velmi funkční nástroj řešení vzniklé krizové situace v rodině. Zaručuje jednotnost postupu jednotlivých zapojených subjektů na společně nalezeném řešení situace. Na řešení se může podílet vícero subjektů, a je tak rozdělena dílčí odpovědnost z jednoho izolovaného subjektu na více. Případové setkání je plánované a společné setkání všech, kteří představují, nebo mohou představovat podpůrnou síť pro dítě a jeho rodinu.

Případová konference je svolávána v případech:

 • rodina je v obtížné a rizikové situaci (finanční a bytové problémy, závislost některého z pěstounů na návykových látkách, vážné výchovné problémy dítěte, nemoc pěstouna, zanedbávání výchovy dětí atd.)
 • dítě se ocitá v situaci, která vyžaduje jeho umístění mimo rodinu (dítě s podezřením na syndrom CAN)
 • dítě přechází do nového prostředí (návrat dítěte z ústavní výchovy, návrat do biologické rodiny, osamostatnění na prahu dospělosti atd.)
 • v případě obtížných, selhávajících nebo nezdařených forem NRP (riziko odebrání z pěstounské péče, výchovně náročné období dítěte v pěstounské péči)
 • nespolupracující rodina.

Případové setkání může iniciovat klíčový pracovník rodiny nebo i psycholog, který pracuje s dítětem a shledá důležitost v koordinaci pomoci a podpory. Společně s pracovníkem příslušného OSPOD místně příslušné obce s rozšířenou působností domluví termín a místo setkání. Naše společnost využívá k těmto účelům prostory vzdělávací místnosti ve 4. patře nám. T. G. Masaryka 1130/18, Poděbrady. Kromě tohoto místa se účastníme i případových setkání v jiném místě než v sídle společnosti, pokud jsme na ně pozváni.

Roli moderátora případového setkání v případě naší iniciace přebírá pracovník, který není v případu tolik zainteresován, není tedy klíčovým pracovníkem.

Před konáním případové konference je důležité si stanovit:

 • cíl setkání (důkladné posouzení situace, vhodné opatření, navržení dalšího postupu atd.)
 • kdo bude na setkání pozván (širší rodina, zainteresované organizace, odborné služby, pěstoun, klíčový pracovník, pracovník OSPOD, psycholog, zástupce školy a další)

Na počátku jednání jsou všichni účastníci přivítáni, vzájemně představeni a upozorněni na nutnost dodržení mlčenlivosti o všech skutečnostech, které budou na setkání projednávány.

V průběhu jednání je činěn zápis, který je po skončení podepsán všemi zúčastněnými stranami.

Zjištění závažných skutečností

V případě zjištěných závažných skutečností v rodině je tato informace bezodkladně písemně oznámena příslušnému sociálnímu pracovníkovi OSPOD obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu dítěte. Skutečnost může být oznámena jako součást zprávy hodnotící spolupráci s rodinou či pouze oznámením závažné skutečnosti písemně datovou schránkou nebo emailem.

V případě, že nedojde ke změně situace v rodině na základě jednání s orgánem SPOD, je iniciováno případové setkání, popřípadě může být tato závažná skutečnost oznámena na PČR, pokud se jedná o trestný čin nebo podezření z takového jednání.

Spolupráce s dalšími subjekty

Pracovník pověřené osoby spolupracuje při výkonu své činnosti s mnoha subjekty. Základem je nastavená spolupráce s pracovníky sociálních odborů ORP, které nám předávají podklady k uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče, dávají předchozí souhlas s uzavřením dohody a jsou informováni formou pravidelných zpráv o spolupráci s rodinou v rámci dohody. Dalšími spolupracujícími subjekty jsou:

 • další členové široké rodiny nebo sociálního prostředí, kteří v průběhu pěstounské péče s námi spolupracují (hlídací služba, víkendové pobyty atd.)
 • mateřské, základní, speciální, střední školy, SOU (lyžařské výcviky, školy a školky v přírodě, adaptační pobyty atd.)
 • psycholog, PPP, dětský psychiatr, etoped, terapeut, právník, biofeedback terapeut a další odborníci
 • volnočasová a zájmová sdružení (nízkoprahový klub, skaut, fotbalový klub atd.)
 • neziskové organizace, pořadatelé letních táborů, pobytových akcí (klub českých turistů, nadační fondy)
 • poskytovatelé sociálních služeb (Respondeo, z.s., Semiramis atd., POINT Milovice, z.s.)
 • soudy (zprávy o průběhu pěstounské péče)
 • PČR (v případě řešení podezření ze spáchání trestných činů)
 • vzdělávací instituce (zajištění vzdělávání pro pěstouny a pracovníky SPOD)
 • Úřad práce (dávky hmotné nouze, státní příspěvek na výkon SPOD, metodická podpora atd.)
 • supervizor (nezávislý odborník pro pracovníky SPOD)
 • pobytová a kulturní zařízení (pořádání víkendových pobytů, jednorázových akcí)

Spolupráce s dalšími subjekty je omezená působností daného subjektu, pověřený pracovník během spolupráce vždy dbá, aby nebyly porušeny práva klienta, nebylo neoprávněně manipulováno s jeho osobními údaji a nebyla porušena mlčenlivost. O jednání se spolupracujícími institucemi jsou činěny zápisy do osobních spisů rodiny, nebo jsou zakládány kopie výstupů jednání (formuláře, žádosti, faktury atd.).

Nespolupracující klient

V případě, že se klíčový pracovník setká s nespolupracujícím klientem – tzn. nenavštěvuje povinné vzdělávání, nenavštěvuje domluvené odborné konzultace, nezvedá telefony, nereaguje na zasílané zprávy, neumožňuje domluvené návštěvy, v době domluvené návštěvy není doma – klíčový pracovník toto jednání zhodnotí v pravidelné půlroční zprávě pro sociálního pracovníka OSPOD. Klient je upozorňován na důsledky svého jednání a toto projednání je zaznamenáno do spisové dokumentace. V případě, že ani po opakovaném upozorňování na důsledky nespolupráce, nenastane změna, je iniciováno případové setkání k projednání situace v rodině. Pokud by ani poté nenastalo zlepšení v přístupu rodiny, je možné pokusit se ještě o změnu v přístupu změnou klíčového pracovníka. Pokud by ani toto řešení nevedlo ke zlepšení spolupráce, a i nadále by klient zaujímal nespolupracující postoj, může být až ukončena spolupráce výpovědí uzavřené dohody, které předchází písemné upozornění. Pověřená osoba pak bezodkladně tuto skutečnost oznámí místně příslušnému městskému úřadu.

Zletilost dítěte v pěstounské péči

V případě zletilosti dítěte jsou posuzovány různé faktory, které ovlivňují, jak bude příprava na zletilost dítěte v pěstounské péči probíhat. Zejména se posuzuje mravní a intelektuální vývoj dítěte, jeho sociální zázemí, okruh přátel, studium školy, ale také jeho chování a vztah k pěstounovi – vzájemný respekt/despekt, bezproblémové chování/výchovné problémy atd. Ke zletilosti dítěte budeme přistupovat velice individuálně vždy s ohledem na danou situaci a předpokládaný vývoj do budoucna. Jiný bude také přístup pěstounů v příbuzenské pěstounské péči a jiný u nepříbuzenské pěstounské péče. Všechna tato kritéria je třeba pečlivě zvážit a posoudit, zjistit představu dítěte i pěstounů po zletilosti dítěte, popřípadě připravit dítě na samostatný život. Pomoci mu řešit finanční a bytovou situaci, zjistit možnosti domů na půl cesty, možnosti zaměstnání, brigád, rekvalifikačních kurzů, popřípadě vysvětlit základní zásady evidence na ÚP a pomoci s vyřízením dávek hmotné nouze, informace o zaopatřovacím příspěvku. Přestože Dohoda o výkonu pěstounské péče končí dobou zletilosti dítěte, nabízíme všem rodinám kontinuálně pokračující poradenství i v době po zletilosti dítěte.