Správným poskytováním informací o právech a povinnostech před zahájením doprovázení pěstounské rodiny se minimalizuje porušování práv klienta. Informace podává pracovník tak, aby jim klient porozuměl.

 • s klientem je uzavírána písemná Dohoda o výkonu pěstounské péče, která je dopodrobna vysvětlena
 • pěstounská rodina je informována o svých právech a povinnostech (vyplývajících z Dohody)
 • jsou zpracovány Standardy SPOD
 • pracovníci pověřené osoby jsou pravidelně vzděláváni v oblasti sociálně-právní ochrany v rozsahu vydaného pověření
 • probíhají pravidelné supervize
 • funguje kontrola pracovníků jejich nadřízeným, pravidelné hodnocení pracovníků
 • znalost základních lidských práv a svobod (zejména práv dítěte)

Pracovníci pověřené osoby postupují v souladu s Etickým kodexem pracovníků, zákonnými předpisy (Zákon o sociálních službách, Občanský zákoník, Zákon o sociálně-právní ochraně dětí atd.), ústavními zákony (Ústava, Listina základních práv a svobod) a mezinárodními úmluvami. Pracovníci respektují práva a osobní svobody klientů, tato práva jsou dodržována a pěstounským rodinám je umožněno svá práva a svobody realizovat.

Práva pěstounských rodin:

 • právo na ohleduplnou a odbornou podporu pracovníků prováděnou vždy s přihlédnutím k individuálním potřebám pěstounských rodin
 • právo na poskytnutí informací
 • právo dobrovolně uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče s pověřenou osobou
 • právo na podepsání Dohody s jinou doprovázející osobou, a to bez udání důvodu
 • právo na etický a nediskriminační přístup pracovníků
 • právo na respektování důstojnosti a názorů
 • právo přizvat si k rozhovoru a k jednání blízkou osobu
 • právo na vlastní výběr aktivit a programů v souvislosti s doprovázením
 • právo na ochranu osobních údajů
 • právo nahlédnout do své dokumentace, kterou o nich vede společnost
 • právo podat stížnost a současně právo na nestranné posouzení stížnosti a řešení
 • právo na soukromí a svobodu pohybu
 • právo na bezplatné sociální poradenství
 • právo na osobní a rodinný život (pomoc a podpora při kontaktech s rodinou, přáteli, pověřená osoba nenarušuje soukromí pěstounských rodin)
 • právo svobodně se rozhodnout

Práva dětí (z Úmluvy o právech dítěte)

 • právo na život
 • právo na jméno
 • právo poznat své rodiče a být jimi vychováván
 • svoboda projevu a svobodný přístup k informacím
 • svoboda myšlení a náboženského vyznání
 • svoboda sdružování a pokojného shromažďování
 • právo na ochranu soukromí
 • právo na ochranu před násilím, ponižováním a vykořisťováním
 • právo na zajištění ochrany a pomoci poskytované státem, pokud je dítě zbaveno rodinného prostředí
 • duševně nebo tělesně postižené děti mají právo prožít plný a řádný život
 • právo na ochranu zdraví a využívání zdravotnických zařízení
 • právo na výhody sociálního zabezpečení
 • právo na životní úroveň potřebnou pro jeho rozvoj
 • právo na vzdělání
 • právo na používání vlastního jazyka
 • právo na odpočinek a volný čas
 • právo na ochranu před nebezpečnou prací

Povinnosti pěstounských rodin:

 • informovat pověřenou osobu o změnách důležitých pro doprovázení (přestěhování, změna telefonního čísla atd.)
 • umožnit přístup do bytu k sledování výkonu pěstounské péče, být ve sjednaný čas doma
 • zajistit bezpečnost pracovníka pověřené osoby při vstupu do obydlí (agresivní pes atd.)
 • dodržovat další povinnosti sjednané v Dohodě o výkonu pěstounské péče (pravidelné vzdělávání 24 hodin za kalendářní rok atd.).