Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s., coby pověřená osoba vykonávající sociálně právní ochranu dětí podle § 48 odst. 2, písm. d) a f) z. 359/99 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, má pověření k výkonu těchto činností:

  • uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47b
  • poskytovat osobě pečující, s níž uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče

Naše metodické pokyny vycházejí zejména z vyhl. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí, příloha č. 2 a Manuálu implementace Standardů kvality sociálně právní ochrany pro pověřené osoby vypracovaným MPSV ČR.

Všichni naši klienti mají možnost nahlédnout do vypracovaných metodických pokynů vycházejících z výše jmenovaných dokumentů. Jsou k dispozici u koordinátorek pěstounské péče Mgr. Pavly Hovorkové a Mgr. Jana Skálová. Struktura metodik je následující:

Standard č.1

CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY

Standard č.2

OCHRANA PRÁV A CHRÁNĚNÝCH ZÁJMŮ

Standard č.3

PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY

Standard č.4

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY

Standard č.5

PODPORA PŘIROZENÉHO PROSTŘEDÍ

Standard č.6

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Standard č.7

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Standard č.8

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

Standard č.9

PRACOVNÍ POSTUPY POVĚŘENÉ OSOBY

Standard č.10

DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Standard č.11

PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

Standard č.12

ZMĚNA SITUACE

Standard č.13

DOKUMENTACE O VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Standard č.14

VYŘIZOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Standard č.15

RIZIKOVÉ, HAVARIJNÍ A NOUZOVÉ SITUACE

Standard č.16

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY