Rizikové, nouzové a havarijní situace

Riziková situace je situace, kdy nastává riziko zranění zaměstnance či klienta, zranění dalších osob, poškození majetku apod. (např. klient pod vlivem alkoholu či drog, klient s agresivními projevy, zranění klienta, napadení zaměstnance domácím zvířetem aj.)

Havarijní situace je náhlá událost, která vznikla v souvislosti s technickým provozem typu poruchy nebo nehody se závažnými nepříznivými následky (požár, únik plynu, výpadek elektrického proudu aj.)

Nouzová situace je situace nebezpečná a zpravidla nepředvídatelná, vyžadující její co nejrychlejší ukončení. Je to situace, kdy může dojít k omezení výkonu poskytování sociálně právní ochrany z důvodu vzniku nenadálé situace (velký počet zaměstnanců, kteří se ocitli v pracovní neschopnosti, porucha vozidla na cestě za klientem atd.)

Příčiny vzniku těchto situací mohou být na straně:

  • klientů (napadení pracovníka agresivním uživatelem, nalezení uživatele ve vážném zdravotním stavu nebo jeho úmrtí, poškození majetku pověřené osoby, ztráta finančních prostředků, uživatel neotvírá, uživatel hrozí sebevraždou atd.)
  • zaměstnanců (alkohol či indispozice jinou návykovou látkou, pracovník se nedostaví do práce, nedbalost při obsluze technického stavu zařízení atd.)
  • veřejnost (dopravní nehoda způsobená cizím zaviněním, okradení klienta či pracovníka na veřejnosti např. doprovázení klienta na úřad) 
  • technických zařízení či přírodních živlů (povodeň, požár, únik plynu, havárie vody atd.)

Pověřená osoba má v písemné podobě zpracovány rizikové, havarijní a nouzové situace, způsoby jejich řešení, rozdělení kompetencí a uplatňovaný závazný systém vedení dokumentace. Popis jednotlivých situací může být v průběhu služby rozšiřován podle toho, zda nastane neočekávaná událost, kterou jsme v metodice nepředpokládali. Na vzniku této metodiky se podílel celý tým pracovníků.

Aby mohla být sociálně právní ochrana poskytována bezpečně, musí mít vypracován seznam rizikových,  nouzových a havarijních situací, které by mohly tuto bezpečnost ohrožovat.  Písemně zpracované materiály obsahují postupy pro předcházení těmto situacím a praktické návody správného a co nejrychlejšího řešení. Tyto postupy vedoucí k eliminaci rizika na přiměřenou míru nesmějí omezovat práva uživatelů služby (právo na svobodu pohybu, právo na soukromí, právo nedotknutelnosti obydlí atd.). Řešení a průběh mimořádných situací by měl být pravidelně vyhodnocován – zjištěnými poznatky je zvyšována kvalita poskytované služby – konkrétně bezpečného způsobu poskytování sociálně právní ochrany dětí. Vyhodnocení probíhá jednou ročně formou hodnotící zprávy  vždy za kalendářní rok, do 28.2. roku následujícího.

Důležitá telefonní čísla

Městská policie – 156

Policie ČR-  158

Lékařská záchranná pomoc  – 155

Hasiči – 150

Integrovaný systém tísňového volání  – 112

Proškolování zaměstnanců a klientů

Všichni pracovníci společnosti jsou seznámeni s tím, jak postupovat při rizikových, nouzových a havarijních situacích. Pracovníci jsou proškolováni z BOZP a PO v rámci organizace a s postupy v rámci havarijních situací v rámci pracovních porad. Dle zákoníku práce je každý nový zaměstnanec po nástupu do zaměstnání proškolen a seznámen s jeho právy a povinnostmi v oblasti BOZP. Pravidelně probíhá školení z oblasti BOZP určené pro všechny zaměstnance.

Veškeré zařízení a vybavení splňuje protipožární a bezpečnostní předpisy. Je známa a označena úniková cesta i místo ohlašování požáru.

Klienti v případě akutně hrozícího nebezpečí jsou instruováni a řídí se pokyny pracovníka, který byl v dané oblasti proškolen.

Pracovníci se řídí zásadou, že nejdříve jsou zachraňovány životy a zdraví, teprve potom majetek.

Všichni pracovníci mají v době služby u sebe funkční mobilní telefon, na pracovišti je vybavená lékárnička a hasičský přístroj, v každém osobním automobilu je povinná výbava.

Příklady situací, se kterými se může setkat klient:

Dopravní nehoda – během cesty za rodinou, při společné cestě na víkendový pobyt

Pracovník postupuje jako při kterékoli jiné dopravní nehodě, zjistí zdravotní stav spolujezdců, popř. jim poskytne 1. pomoc, zavolá na č. 112 – integrovaný systém, kde oznámí, co se stalo. Označí místo v dostatečné vzdálenosti reflexním trojúhelníkem. Zavolá nadřízenému a oznámí, co se přihodilo. Vyčká příjezdu záchranné služby, policie, popř. hasičů. Vyčká příjezdu vedoucí nebo pracovníka zajišťujícího autoprovoz (pokud se tak domluvili). Spolupracuje při zjišťování okolností dopravní nehody. Po případném ošetření je tento pracovník ve službě vystřídán jiným pracovníkem. Vedoucí situaci posoudí s ohledem na závažnost dopravní nehody a psychický stav řidiče, zda bude pokračovat tento den v pracovní činnosti.

PO VYŘEŠENÍ SITUACE vyhotovit zápis do formuláře „Hlášení mimořádné události“, kopie je vložena do spisu, originál je založen v šanonu Rizikové, nouzové a havarijní události. Za správnost vedení dokumentace zodpovídá vedoucí, pravidelně tento soubor dokumentů kontroluje.

Prevence: dobrá znalostsilničních předpisů, pravidelná školení řidičů, neriskovat na silnici i s ohledem na bezpečnost osob v automobilu.

Porucha vozu

Pracovník oznámí situaci vedoucí, která zajistí, aby na místo, kde automobil zůstal stát, vyslala jiné vozidlo. Řidič rozbitého vozu automobil zamkne, zajistí servis vozidla. Pokud je to možné, odjede s náhradním vozem na základnu a vyčká pokynů nadřízeného. Pracovník oznámí všem plánovaných klientům, že se setkání nebude konat a domluví se s nimi na jiném termínu.

PO VYŘEŠENÍ SITUACE vyhotovit zápis do formuláře „Hlášení mimořádné události“, kopie je vložena do spisu, originál je založen v šanonu Rizikové, nouzové a havarijní události. Za správnost vedení dokumentace zodpovídá vedoucí, pravidelně tento soubor dokumentů kontroluje.

Prevence: pravidelná školení řidičů, neriskovat s ohledem na bezpečnost osob v automobilu, projevené závady řešit včas, nečekat až se projeví nepojízdností vozu.

Technické závady na budově, příslušenství

Odstranění technických závad přenechá pracovník zásadně odborným pracovníkům v dané oblasti. Výslovně jsou zakázány jakékoli zásahy do elektroinstalace, elektrických spotřebičů, elektronik. Jakékoli závady nahlásí pracovník odpovědnému pracovníkovi organizace – p. Houžvička a vedoucí.

Pokud hrozí, že technická závada přeroste v požár, havárii nebo již k ní došlo, nahlásí toto odpovědnému pracovníkovi – p. Houžvička a podnikne další kroky k minimalizaci škod za dodržení všech bezpečnostních opatření (uzavření hlavního přívodu vody, plynu, shození hlavního jističe). Pracovník se dále řídí pokyny odpovědného pracovníka.

PO VYŘEŠENÍ SITUACE vyhotovit zápis do formuláře „Hlášení mimořádné události“, kopie je vložena do spisu, originál je založen v šanonu Rizikové, nouzové a havarijní události. Za správnost vedení dokumentace zodpovídá vedoucí, pravidelně tento soubor dokumentů kontroluje.

Prevence: proškolení zaměstnanců v bezpečnosti práce a požární ochraně, zbytečně neriskovat, zajistit bezpečnost provozu.

Havárie (na pracovišti, v domácnosti klienta)

Pracovník uzavře hlavní přívody (vody, plynu, elektřiny), přivolá hasiče nebo jinou odbornou pomoc po konzultaci s odpovědným pracovníkem společnosti – p. Houžvičkou, kterému celou situaci nahlásí. Poté informuje vedoucího o vzniklé situaci. Pracovník zajistí bezpečný odchod klientů z místa havárie, popřípadě zajistí jejich přesun.  Poskytování sociálně právní ochrany dětí je ten den odloženo a je domluven jiný termín.

PO VYŘEŠENÍ SITUACE vyhotovit zápis do formuláře „Hlášení mimořádné události“, kopie je vložena do spisu, originál je založen v šanonu Rizikové, nouzové a havarijní události. Za správnost vedení dokumentace zodpovídá vedoucí, pravidelně tento soubor dokumentů kontroluje.

Prevence: proškolení zaměstnanců v bezpečnosti práce a požární ochraně, zbytečně neriskovat, zajistit bezpečnost klientů.

Požár

Pracovník se při požáru řídí pokyny, které obsahují Požární a poplachové směrnice, které jsou viditelně vyvěšeny ve všech částech budov. Je známa a označena úniková cesta. Pracovník přivolá hasiče, popř. záchrannou službu. Pracovník zajistí bezpečný odchod klientů z místa požáru.  Informuje vedoucí a odpovědného pracovníka.

PO VYŘEŠENÍ SITUACE vyhotovit zápis do formuláře „Hlášení mimořádné události“, kopie je vložena do spisu, originál je založen v šanonu Rizikové, nouzové a havarijní události. Za správnost vedení dokumentace zodpovídá vedoucí, pravidelně tento soubor dokumentů kontroluje.

Prevence: proškolení zaměstnanců v bezpečnosti práce a požární ochraně, znalost požárních a poplachových směrnic, zbytečně neriskovat, zajistit bezpečnost klientů.

Výbuch

Všichni neprodleně opustí prostory budovy. Pracovník přivolá policii, hasiče a v případě zranění lékaře. Pracovník informuje vedoucí a odpovědného pracovníka – p. Houžvičku.

PO VYŘEŠENÍ SITUACE vyhotovit zápis do formuláře „Hlášení mimořádné události“, kopie je vložena do spisu, originál je založen v šanonu Rizikové, nouzové a havarijní události. Za správnost vedení dokumentace zodpovídá vedoucí, pravidelně tento soubor dokumentů kontroluje.

Prevence: proškolení zaměstnanců v bezpečnosti práce a požární ochraně, zbytečně neriskovat, zajistit bezpečnost klientů.