Ochrana práv a chráněných zájmů

Porušování práv klienta je minimalizováno správným podáním informací o právech a povinnostech před zahájením doprovázení pěstounské rodiny. Informace podává pracovník tak, aby jim klient porozuměl.

 • s klientem je uzavírána písemná Dohoda o výkonu pěstounské péče, která je dopodrobna vysvětlena
 • pěstounská rodina je informována o svých právech a povinnostech (vyplývajících z Dohody)
 • jsou zpracovány Standardy SPOD
 • pracovníci pověřené osoby jsou pravidelně vzděláváni v oblasti sociálně právní ochrany v rozsahu vydaného pověření
 • probíhající pravidelné supervize
 • fungující kontrola pracovníků jejich nadřízeným, pravidelné hodnocení pracovníků

Znalost základních lidských práv a svobod (zejména práv dítěte) je jednou z podmínek pro jejich dodržování při všech činnostech naší společnosti.

Pracovníci pověřené osoby postupují v souladu s Etickým kodexem pracovníků, zákonnými předpisy (Zákon o sociálních službách, Občanský zákoník, Zákon o sociálně právní ochraně dětí atd.), ústavními zákony (Ústava, Listina základních práv a svobod) a mezinárodními úmluvami. Pracovníci respektují práva a osobní svobody klientů, tato práva jsou dodržována a pěstounským rodinám je umožněno svá práva a svobody realizovat.

Práva pěstounských rodin:

 • právo na ohleduplnou a odbornou podporu pracovníků prováděnou vždy s přihlédnutím k individuálním potřebám pěstounských rodin
 • právo na poskytnutí informací
 • právo dobrovolně uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče s pověřenou osobou
 • právo na podepsání Dohody s jinou doprovázející osobou, a to bez udání důvodu
 • právo na etický a nediskriminační přístup pracovníků
 • právo na respektování důstojnosti a názorů
 • právo přizvat si k rozhovoru a k jednání blízkou osobu
 • právo na vlastní výběr aktivit a programů v souvislosti s doprovázením
 • právo na ochranu osobních údajů
 • právo nahlédnout do své dokumentace, kterou o nich vede společnost
 • právo podat stížnost a současně právo na nestranné posouzení stížnosti a řešení
 • právo na soukromí a svobodu pohybu
 • právo na bezplatné sociální poradenství
 • právo na osobní a rodinný život (pomoc a podpora při kontaktech s rodinou, přáteli, pověřená osoba nenarušuje soukromí pěstounských rodin)
 • právo svobodně se rozhodnout

Práva dětí (z Úmluvy o právech dítěte)

–         právo na život

–         právo na jméno

–         právo poznat své rodiče a být jimi vychováván

–         svoboda projevu a svobodný přístup k informacím

–         svoboda myšlení a náboženského vyznání

–         svoboda sdružování a pokojného shromažďování

–         právo na ochranu soukromí

–         právo na ochranu před násilím, ponižováním a vykořisťováním

–         právo na zajištění ochrany a pomoci poskytované státem, pokud je dítě zbaveno rodinného prostředí

–         duševně nebo tělesně postižené děti mají právo prožít plný a řádný život

–         právo na ochranu zdraví a využívání zdravotnických zařízení

–         právo na výhody sociálního zabezpečení

–         právo na životní úroveň potřebnou pro jeho rozvoj

–         právo na vzdělání

–         právo na používání vlastního jazyka

–         právo na odpočinek a volný čas

–         právo na ochranu před nebezpečnou prací

Povinnosti pěstounských rodin:

–          informovat pověřenou osobu o změnách důležitých pro doprovázení (přestěhování atd.)

–          umožnit přístup do bytu k sledování výkonu pěstounské péče, být ve sjednaný čas doma

–          zajistit bezpečnost pracovníka pověřené osoby při vstupu do obydlí (agresivní pes atd.)

–          dodržovat další povinnosti sjednané v Dohodě o výkonu pěstounské péče (pravidelné vzdělávání 24 hodin za kalendářní rok atd.).