Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí

 

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s., coby pověřená osoba vykonávající sociálně právní ochranu dětí podle § 48 odst. 2, písm. d) a f) z. 359/99 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, má pověření k výkonu těchto činností:

  • uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47b
  • poskytovat osobě pečující, s níž uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče

Naše metodické pokyny vycházejí zejména z vyhl. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí, příloha č. 2 a Manuálu implementace Standardů kvality sociálně právní ochrany pro pověřené osoby vypracovaným MPSV ČR.

Všichni naši klienti mají možnost nahlédnout do vypracovaných metodických pokynů vycházejících z výše jmenovaných dokumentů. Jsou k dispozici u koordinátorek pěstounské péče Mgr. Pavly Hovorkové a Bc. Radovany Česákové. Struktura metodik je následující:

Standard č.1

CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY

 

1.1.DEFINICE VEŘEJNÉHO ZÁVAZKU

1.1.1. Poslání

1.1.2. Cíle

1.1.3. Cílová skupina

1.1.4. Zásady a principy doprovázení pěstounských rodin

1.1.5. Seznam činností, vykonávaných na základě pověření

1.2.1. Popis situací, kdy může dojít ke střetu zájmů

Seznam příloh, revize standardu

 

Standard č.2

OCHRANA PRÁV A CHRÁNĚNÝCH ZÁJMŮ

 

2.1.1. Mechanismy, které zamezují porušování práv uživatelů

2.1.2. Práva pěstounských rodin

2.1.3. Práva dětí

2.1.4. Povinnosti pěstounských rodin

2.1.5. Pracovní postup v případě porušení práv uživatele

2.1.6. Pravidla pro předcházení porušování základních práv a svobod

2.2.1. Pravidelné zjišťování, zda nedochází k zneužívání, zanedbávání a týrání dětí

2.2.2. Postup při zjištěném zneužívání, zanedbávání a týrání dětí

2.2.3. Předcházení, aby nedocházelo k zneužívání, zanedbávání a týrání dětí ze strany zam.

Seznam příloh, revize standardu

 

Standard č.3

PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY

 

3.1.1. Materiální, technické a hygienické podmínky

Seznam příloh, revize standardu

 

Standard č.4

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY

 

4.1.INFORMAČNÍ SERVIS NAŠÍ ORGANIZACE

4.2.PRAVIDLA PRO ODMÍTNUTÍ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

4.3. DOSTUPNOST STANDARDŮ KVALITY PRO ZAMĚSTNBANCE A KLIENTY

Seznam příloh, revize standardu

 

Standard č.5

PODPORA PŘIROZENÉHO PROSTŘEDÍ

 

5.1. PODPORA PŘIROZENÝCH SOCIÁLNÍCH KONTAKTŮ

5.2.1. Pravidla pro podporu a rozvíjení kontaktů a sociálních vztahů

5.2.2. Příprava dětí, pěstounů, rodičů, příbuzných nebo blízkých osob na kontakt

Seznam příloh, revize standardu

 

Standard č.6

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

 

6.1.1. organizační struktura

6.1.2. Kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady jednotlivých pracovních pozic

6.1.3. Pracovní profily pracovních pozic

6.2.1. Nastavení přiměřeného počtu zaměstnanců

6.3.1. Oprávnění a povinnosti dle pracovních pozic

Seznam příloh, revize standardu

 

Standard č.7

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

 

7.1.PROKÁZÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A BEZÚHONOSTI

7.2. PŘIJETÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ

7.2.1. Postup při výběru nového pracovníka

7.2.2. Pravidla pro přijímání nového pracovníka

7.2.3. Zaškolování nových pracovníků

7.2.4. Obsah zaškolování

7.3.1. Pravidla pro praktikanty vykonávající praxi v sociálně právní ochraně dětí

7.3.2. Povinnosti praktikantů

7.3.3. Pravidla pro působení dobrovolníků

Seznam příloh, revize standardu

 

Standard č.8

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

 

8.1. ÚVOD

8.1.1. Předpoklady pro vytváření dobrých pracovních podmínek

8.1.2. Hodnocení pracovníků

8.1.3. Možné způsoby hodnocení pracovníka

8.1.4. Formy hodnocení dle časové linie

8.2.1. Oblasti vzdělávání a rozvoje pracovníků

8.3.1. Finanční odměňování pracovníků

8.3.2. Motivování pracovníků mimoekonomickými prostředky

8.3.3. Přímé nástroje ovlivňování pracovníků

8.4. PODPORA NEZÁVISLÉHO KVALIFIKOVANÉHO PRACOVNÍKA

8.4.1. Úvod

8.4.2. Supervize

8.4.3. Intervize

Seznam příloh, revize standardu

 

Standard č.9

PRACOVNÍ POSTUPY POVĚŘENÉ OSOBY

 

9.1. PRACOVNÍ POSTUPY

9.1.1. Úvod

9.1.2. Charakteristika základních činností SPOD – pracovní postupy

9.3.1. Klíčový pracovník

9.3.2. Kompetence klíčového pracovníka

Seznam příloh, revize standardu

 

Standard č.10

DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

 

10.1.1. Pravidla pro uzavření, změnu a zrušení dohody o výkonu pěstounské péče

10.2.1. Individuální plán spolupráce s rodinou

10.3.1. Sledování průběhu pobytu dítěte v pěstounské péči

10.4.1. Vzdělávací plán

Seznam příloh, revize standardu

 

Standard č.11

PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

 

11.1. PRAVIDELNÁ INFORMOVANOST SUBJEKTŮ

11.1.1. Obsah zprávy určené orgánu SPOD

11.1.2. Subjekty, jimž jsou poskytovány informace

11.1.3. Zásady komunikace

11.2.1. Předávání mezi zaměstnanci pověřené osoby

11.3.1. Postup pro získávání a předávání informací

Seznam příloh, revize standardu

 

Standard č.12

ZMĚNA SITUACE

 

12.1.1. Situace významných změn

12.1.2. Pravidla s postupy v případě významných změn

Seznam příloh, revize standardu

 

Standard č.13

DOKUMENTACE O VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

13.1. ÚVOD

13.1.1 Pravidla pro manipulaci a zpracování osobních údajů

13.1.2. Práva a povinnosti klienta a společnosti ve vztahu k dokumentaci

13.1.3. Obsah osobní dokumentace klienta, její zpracování a zabezpečení

13.1.4. Zachovávání mlčenlivosti

13.1.5. Archivace dokumentace

Seznam příloh, revize standardu

 

Standard č.14

VYŘIZOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

 

14.1.1. vymezení pojmu připomínka, podnět nebo návrh

14.1.2. Vymezení pojmu stížnost

14.1.3. Okruh osob, které mohou stížnost podat

14.1.4. Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností

14.1.5. Způsob podávání stížností

14.1.6. Evidence stížností

14.1.7. Způsob řešení stížností

14.1.8. Anonymní podání stížnosti

14.1.9. Lhůty pro vyřízení stížností

14.1.10. Odvolání na výsledek řešení stížnosti

14.1.11. Dodržování etických norem při vyřizování stížností

Seznam příloh, revize standardu

 

Standard č.15

RIZIKOVÉ, HAVARIJNÍ A NOUZOVÉ SITUACE

 

15.1. DEFINICE RIZIKOVÝCH, HAVARIJNÍCH A NOUZOVÝCH SITUACÍ A JEJICH PŘÍČINY

15.1.1. Popis situací a jejich řešení

15.1.2. Důležitá telefonní čísla

15.1.3. Proškolování zaměstnanců a klientů

15.1.4. Dokumentace o průběhu a řešení vzniklých rizikových, nouzových a havarijních sit.

Seznam příloh, revize standardu

 

Standard č.16

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY

 

16.1.1. Systém revize naplňování standardů kvality SPOD

16.1.2. Systém kontroly a hodnocení

16.2.1. Průběžné hodnocení výkonu sociálně právní ochrany dětí

16.2.2. Využití Stížnosti ke zvyšování kvality

Seznam příloh, revize standardu