Ochrana práv a chráněných zájmů

Porušování práv klienta je minimalizováno správným podáním informací o právech a povinnostech před zahájením doprovázení pěstounské rodiny. Informace podává pracovník tak, aby jim klient porozuměl.

  • s klientem je uzavírána písemná Dohoda o výkonu pěstounské péče, která je dopodrobna vysvětlena
  • pěstounská rodina je informována o svých právech a povinnostech (vyplývajících z Dohody)
  • jsou zpracovány Standardy SPOD
  • pracovníci pověřené osoby jsou pravidelně vzděláváni v oblasti sociálně právní ochrany v rozsahu vydaného pověření
  • probíhající pravidelné supervize
  • fungující kontrola pracovníků jejich nadřízeným, pravidelné hodnocení pracovníků

 

Znalost základních lidských práv a svobod (zejména práv dítěte) je jednou z podmínek pro jejich dodržování při všech činnostech naší společnosti.

Pracovníci pověřené osoby postupují v souladu s Etickým kodexem pracovníků, zákonnými předpisy (Zákon o sociálních službách, Občanský zákoník, Zákon o sociálně právní ochraně dětí atd.), ústavními zákony (Ústava, Listina základních práv a svobod) a mezinárodními úmluvami. Pracovníci respektují práva a osobní svobody klientů, tato práva jsou dodržována a pěstounským rodinám je umožněno svá práva a svobody realizovat.

 

Práva pěstounských rodin:

-          právo na ohleduplnou a odbornou podporu pracovníků prováděnou vždy s přihlédnutím k individuálním potřebám pěstounských rodin

-          právo na poskytnutí informací

-          právo dobrovolně uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče s pověřenou osobou

-          právo na podepsání Dohody s jinou doprovázející osobou, a to bez udání důvodu

-          právo na etický a nediskriminační přístup pracovníků

-          právo na respektování důstojnosti a názorů

-          právo přizvat si k rozhovoru a k jednání blízkou osobu

-          právo na vlastní výběr aktivit a programů v souvislosti s doprovázením

-          právo na ochranu osobních údajů

-          právo nahlédnout do své dokumentace, kterou o nich vede společnost

-          právo podat stížnost a současně právo na nestranné posouzení stížnosti a řešení

-          právo na soukromí a svobodu pohybu

-          právo na bezplatné sociální poradenství

-          právo na osobní a rodinný život (pomoc a podpora při kontaktech s rodinou, přáteli, pověřená osoba nenarušuje soukromí pěstounských rodin)

-          právo svobodně se rozhodnout

 

Práva dětí (z Úmluvy o právech dítěte)


-         právo na život

      -         právo na jméno

-         právo poznat své rodiče a být jimi vychováván

-         svoboda projevu a svobodný přístup k informacím

-         svoboda myšlení a náboženského vyznání

-         svoboda sdružování a pokojného shromažďování

-         právo na ochranu soukromí

-         právo na ochranu před násilím, ponižováním a vykořisťováním

-         právo na zajištění ochrany a pomoci poskytované státem, pokud je dítě zbaveno rodinného prostředí

-         duševně nebo tělesně postižené děti mají právo prožít plný a řádný život

-         právo na ochranu zdraví a využívání zdravotnických zařízení

-         právo na výhody sociálního zabezpečení

-         právo na životní úroveň potřebnou pro jeho rozvoj

-         právo na vzdělání

-         právo na používání vlastního jazyka

-         právo na odpočinek a volný čas

-         právo na ochranu před nebezpečnou prací

 

Povinnosti pěstounských rodin:

-          informovat pověřenou osobu o změnách důležitých pro doprovázení (přestěhování atd.)

-          umožnit přístup do bytu k sledování výkonu pěstounské péče, být ve sjednaný čas doma

-          zajistit bezpečnost pracovníka pověřené osoby při vstupu do obydlí (agresivní pes atd.)

-          dodržovat další povinnosti sjednané v Dohodě o výkonu pěstounské péče (pravidelné vzdělávání 24 hodin za kalendářní rok atd.).